Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.08.2019 - 14:25  //  aktualizácia: 12.08.2019 - 14:30  //  zobrazené: 321

Pozvánka na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019

 

 

 

 

 

 

 

PRIMÁTOR MESTA ŠAĽA

 

                                                                                                   

  Šaľa 12. augusta 2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019,

 

ktoré sa uskutoční 22. augusta 2019 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali
s nasledovným programom:

 

 

Časť I.

 

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

 

Časť II. Interpelácie poslancov

 

 

Časť III. Predkladané materiály

 

 1. Informačné materiály a správy

 

 1. Ústna informácia o príprave projektu „Kultúrny dom Šaľa“ - bod číslo A 1/6/2019

predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

 

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o udeľovaní ocenení mesta Šaľa - materiál číslo B 1/6/2019

predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

 

 1. Hospodárenie mesta

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

 1. Majetkové záležitosti

 

 1. Kúpa dotovanej technickej vybavenosti v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach bytového domu, ktoré nie sú jeho stavebnou súčasťou – prípojka a rozvody NN a SLP, prípojka teplovodu a OOS vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 566168/577614, ostatnej technickej vybavenosti v celosti, a 116 bytov v celosti vrátane príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve v podiele 566168/577614, bytového domu na ulici Kráľovská, postaveného na parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13 od IC Holding, s.r.o, Bratislavská 29, 917 01 Trnava - materiál číslo D 1/6/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh na určenie výšky nájomného bytov v „Sekciovom bytovom dome A“ na ulici Kráľovská, postavenom na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/10, parcelné číslo 1971/11, parcelné číslo 1971/12, parcelné číslo 1971/13 v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 2/6/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 1. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
  1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948,
  vchod číslo 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo
  3080/40-42 v k.ú. Šaľa“ - materiál číslo D 3/6/2019

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM

 

 

 1. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

 

 1. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

 

 1. Rôzne

Nie sú predmetom rokovania.

 

 

Časť IV. Ukončenie

 

 

      Mgr. Jozef Belický v. r.

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy