Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.08.2018 - 13:18  //  aktualizácia: 10.08.2018 - 13:22  //  zobrazené: 634

Pozvánka na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018

 

PRIMÁTOR MESTA ŠAĽA

                                                                           

  Šaľa 10. augusta 2018

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018,

 

ktoré sa uskutoční 21. augusta 2018 o 17.00 h. v priestoroch Klubu dôchodcov č. I., ul. Horná č. 1952/11 v Šali s nasledovným programom:

 

Časť I.

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

 

Časť II. Predkladané materiály

 

  1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa - materiál číslo B 1/6/2018

predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

 

 

  1. Hospodárenie mesta

 

  1. Návrh na určenie výšky nájomného v „Bodovom bytovom dome B1“ a v Bodovom bytovom dome B2“ na ulici Kráľovská, postavených na pozemkoch „C“ registra katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9, parcelné číslo 1971/8, v k. ú. Šaľa - materiál číslo C 1/6/2018

predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

 

  1. Majetkové záležitosti

 

  1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/6/2018                                                                   

predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

 

  1. Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Anny Hátašovej, Fr. Kráľa 1863/6, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 2/6/2018

predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

 

  1. Kúpa Bodového bytového domu B1 a Bodového bytového domu B2 od IC Holding, s.r.o, Bratislavská 29, 917 01 Trnava - materiál číslo D 3/6/2018

predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

 

Časť III. Ukončenie

 

 

 

     Mgr. Jozef Belický v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS