Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.06.2018 - 07:43  //  aktualizácia: 20.06.2018 - 07:43  //  zobrazené: 469

Pozvánka ekonomickej komisie

P o z v á n k a
 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,
 ktoré sa uskutoční dňa
25.  júna 2018
so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke č. 212 v MsKS
na 2.poschodí ( vchod B )
 
1.Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017
2. Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014
3. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2017
4. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017; Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2017
5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018
6. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu.
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
8. Dušan Szudor a manželka Anna Szudorová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11. Rudolf Mészáros a Mária Mészárosová, Jazerná 585/30, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
12. SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. Edita Hlavatá a Ján Hlavatý, Robotnícka 27, Šaľa – prechod práv a povinností zo Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov
14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN „C“
č. 1247/3 a č. 1268/2 pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok KN „E“ č. 1838/4  v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
15. Zoltán Szabados a spol. – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku registra „C“ KN parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa
16. Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Šaľa – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku KN registra „C“ parcela číslo  789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa
17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod vlastníctva bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným číslom 1 na ulici Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele číslo 3080/178
18. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou
19. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
20. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – prevod pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy
 
 
 

Ing. Tibor Baran
         predseda komisie
 
 
Zapísala: Anita Petkovová