Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.12.2016 - 14:18  //  aktualizácia: 12.12.2016 - 14:18  //  zobrazené: 1981

Pozastavenie výkonu Uznesenia č. 9/2016 – VI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 1. decembra 2016

Pozastavenie výkonu Uznesenia č. 9/2016 – VI.

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 1. decembra 2016

 

 

Podľa ust. § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   p o z a s t a v u j e m   v ý k o n   Uznesenia č. 9/2016 – VI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 1. decembra 2016, nakoľko sa domnievam, že odporuje zákonu.

 

Uznesenie č. 9/2016 – VI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
1. decembra 2016 bolo prijaté k materiálu číslo A 6/9/2016Správa o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.

 

Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov t.j. najneskôr do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom.

 

V nadväznosti na citované ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som prijaté Uznesenie č. 9/2016 – VI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 1. decembra 2016   n e p o d p í s a l .