Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 04.11.2016 - 14:54  //  aktualizácia: 04.11.2016 - 19:34  //  zobrazené: 2336

Pomôžte nášmu mestu

Organizujete jedinečné, spoločenské či kultúrne podujatie? Ste členom tanečnej alebo hudobnej skupiny? Prípadne máte iný nápad, ako pomôcť kultúre v našom meste?  Prostredníctvom výzvy vyhlásenej bankou máte teraz tú možnosť. Ak sa zaujímate viac o prírodu a možnosti využitia verejných priestranstiev, je pre vás ideálna výzvy "Zelené oázy 2017". Zrealizujte svoj kreatívny nápad ako upraviť park, ihrisko, alebo iné verejné priestranstvo v Šali.

 

Zachovanie kultúrnych hodnôt - Raiffeisen banka

Ak máte dobrý nápad, zapojte sa do výzvy na zachovanie kultúrnych hodnôt! Projekty s najvyšším počtom hlasov podporí Raiffeisen banka finančným príspevkom 1 000 €.

Prihlasovať projekty môžete do 15.11.2016. Banka následne vyberie 5 najlepších projektov, o ktorých rozhodnete vy svojimi hlasmi: od 1.12. do 31.12.2016. Hlasovať môže každá osoba vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá vypíše hlasovací hárok v pobočke Raiffeisen banky. Výherný projekt bude vyhlásený začiatkom budúceho roka, 2. januára 2017.

Žiadať o finančný príspevok vo výške 1 000 € môžete v pobočkách Raiffeisen banky. Tam spolu s pracovníkom vypíšete jednoduchý elektronický formulár, v ktorom uvediete základné parametre svojho projektu.

Podporí sa:

 • organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
 • prezentácia hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
 • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

Viac informácií Vám poskytnú v každej pobočke Raiffeisen banky.

Informácia bola zverejnená na stránke: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mesto/ziskajte-dobry-pocit.html 

 

Zelené oázy 2017

V tejto výzve máte možnosť upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí, prípadne sa postarať o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírodeAk je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti, môžete sa tiež zapojiť do 11. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy.

Grantový program podporuje:

 • - environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych,
 • - projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode,
 • - výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a zeleninové kultúry),
 • - vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské, komunitné a pod.),
 • - čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,
 • - zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky a pod.),
 • - sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • - prezentáciu lokálnych produktov,
 • - zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • - sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest.

Aktívne zapojenie verejnosti je nevyhnutnou podmienkou podpory projektu. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti mohli rozvíjať svoje športové a pohybové vlastnosti, miesta, kde by v motivujúcom prostredí mohli tráviť voľný čas, učiť sa a hrať sa. 

Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur so spoluúčasťou vlastných zdrojov.

Uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu Zelené oázy: - 12. december 2016

Bližšie informácie o výzve, hodnotení projektov, prílohách k projektu a inom nájdete na: http://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

 

Ešte nie či členom Facebook Mesto Šaľa? Klikni si :-)
https://www.facebook.com/groups/327353394042257