Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.04.2011 - 12:10  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 12:12  //  zobrazené: 1860

Počet zamestnancov za roky 2008, 2009 a 2010...

číslo: I13/2011

Požadované informácie:

1. Počet zamestnancov za roky 2008, 2009 a 2010?
2. Suma vynaložená na vzdelávanie zamestnancov za roky 2008, 2009 a 2010?
3. Využívali ste prostriedky zo štrukturálnych fondov na vzdelávanie zamestnancov za roky 2008, 2009 a 2010?
4. Využívate alebo ste využívali e-learningovú formu vzdelávania zamestnancov?
5. Ak e-learning využívate alebo ste využívali, v ktorých oblastiach vzdelávania zamestnancov (IT, BOZP, jazykové....)?
6. Počet zamestnancov zúčastňujúcich sa e-learningového vzdelávania za roky 2008, 2009 a 2010?
7. Suma vynaložená na e-learningové vzdelávanie zamestnancov za roky 2008, 2009 a 2010?
8. Využívali sta na e-learningové vzdelávanie zamestnancov prostriedky zo štrukturálnych fondov?

Sprístupnené informácie:

1. Počet zamestnancov:
a. k 31. 12. 2008  163
b. k 31. 12. 2009  167
c. k 31. 12. 2010  164

2. Suma vynaložená na vzdelávanie zamestnancov:
a. 2008  300 450,- Sk
b. 2009      7 090,71 Eur
c. 2010   2 011,01 Eur.

3. V roku 2010 sa Mesto Šaľa prostredníctvom zamestnancov mesta zapojilo ako partner prijímateľa  neziskovej organizácie Verejný záujem n. o. do projektu vzdelávania zamestnancov, na ktoré boli využívané prostriedky zo štrukturálnych fondov.

Išlo o projekt s podporou z Európskeho sociálneho fondu,
Operačný program:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
Prioritná os:  4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
Opatrenie:  4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami
Rámcová aktivita:  4.1.3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami
Názov projektu:  Skvalitnenie kapacity ľudských zdrojov
Kód projektu ITMS:     NFP27140130388
Oprávnená aktivita resp. názov školenia:  1. Kurz Manažérske zručnosti (4 moduly)
2. Jazykové vzdelávanie ? Anglický jazyk

Mesto Šaľa nebolo prijímateľom prostriedkov zo štrukturálnych fondov na toto vzdelávanie.

V roku 2009 začala realizácia projektu Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa v rámci ktorého sa uskutočnili v roku 2010 aj odborné prednášky s účasťou aj niektorých zamestnancov mesta. Projekt však prioritne nie je zameraný na vzdelávanie zamestnancov mesta.
Operačný program:  Vzdelávanie
Prioritná os:  1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:  1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Názov projektu:  Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa
Kód projektu ITMS:  26110130288

4. Mesto Šaľa e-learningovú formu vzdelávania zamestnancov nevyužíva.

K bodom č. 5., 6., 7. a 8. je zodpovedané v bode 4.