Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:43  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:47  //  zobrazené: 1597

Počet miestnych referend (§ 4 ods. 2 písm. b) a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

číslo: I10/2013

Požadované informácie:

1. Počet miestnych referend (§ 4 ods. 2 písm. b) a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), ktoré sa v období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 uskutočnili vo Vašom meste.
2. Vo vzťahu ku každému miestnemu referendu podľa predchádzajúceho bodu žiadam o nasledovné informácie:
a) dátum konania miestneho referenda,
b) znenie otázky alebo otázok, ktoré boli predmetom miestneho referenda,
c) informácia, či sa miestne referendum konalo na základe petície skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov (§ 11a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
d) informácia o výsledkoch miestneho referenda, najmä účasť oprávnených voličov a výsledok hlasovania,
e) ak existuje o priebehu a výsledkoch miestneho referenda zápisnica alebo iný písomný dokument, žiadam o jeho zaslanie.
3. Počet zhromaždení obyvateľov obce alebo jej časti (§ 4 ods. 2 písm. c) a § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ), ktoré sa v období od 1.1.2003 do 31.12.2012 uskutočnili vo Vašom meste.
4. Vo vzťahu ku každému zhromaždeniu obyvateľov obce alebo jej časti podľa predchádzajúceho bodu žiadam o nasledovné informácie:
a) dátum konania zhromaždenia,
b) tému alebo témy zhromaždenia,
c) informácia, či sa zhromaždenie konalo na základe podnetu obyvateľov mesta,
d) informácia, či išlo o zhromaždenie obyvateľov obce alebo zhromaždenie obyvateľov časti obce,
e) informácia o výsledkoch zhromaždenia, najmä o účasti obyvateľov a o tom, či sa na zhromaždení prijalo nejaké rozhodnutie alebo odporúčanie určené orgánom samosprávy mesta,
f) ak existuje o priebehu a výsledkoch zhromaždenia zápisnica alebo iný písomný dokument, žiadam o jeho zaslanie.
5. Počet petícií adresovaných mestu alebo jeho orgánom, ktorými sa v období od 1.1.2003 do 31.12.2012 zaoberalo mestské zastupiteľstvo.
6. Vo vzťahu ku každej z petícii podľa predchádzajúceho bodu žiadam o nasledovné informácie:
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve,
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch,
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru,
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície,
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície,
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje.

Sprístupnené informácie:

1. Nula.
2. Viď bod č. 1.
3. Nula.
4. Viď bod č. 3.
5. Počet petícií adresovaných mestu alebo jeho orgánom, ktorými sa v období od 01.01.2003 do 31.12.2012 zaoberalo mestské zastupiteľstvo.
rok  počet petícií
2003   0
2004   1
2005   7
2006   0
2007  5
2008  1
2009  1
2010  0
2011  0
2012  3

6. Vo vzťahu ku každej z petícií podľa predchádzajúceho bodu žiadam o nasledovné informácie:

Rok 2004: 1 petícia
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 29. 04. 2004
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Protestujeme proti zvýšeniu miestnych poplatkov za zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov za rok 2004 na 630 Sk za jednu osobu v rodinnom dome v Šali – Veči.“; 197 podpisov 
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: áno
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu občanov rodinných domov v mestskej časti Šaľa –Veča
B. nevyhovuje
petícii občanov rodinných domov mestskej časti Šaľa – Veča
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 1, strana 47 až 50 zápisnice z MsZ zo dňa 29. 04. 2004,
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

Rok 2005: 7 petícií
prvá
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 30. 06. 2005
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: “Svojim podpisom potvrdzujem, že nesúhlasím, aby sa materská škola J.Palárika zrušila.“; 176 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie

d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
     návrh na zrušenie Materskej školy Šaľa, Ul. J. Palárika k 31. 8. 2005,
B. neschvaľuje
     zrušenie Materskej školy Šaľa, Ul. J. Palárika k 31. 8. 2005,
C. ukladá
     vypracovať návrh racionalizačného riešenia na základe ekonomickej, priestorovej
      a kapacitnej analýzy.
      T: 31. decembra 2005 Z: prednosta MsÚ a komisia školstva
      Prijatím poslaneckého návrhu a uznesenia sa vyhovelo aj petícii občanov proti   
      zrušeniu MŠ na ul. J. Palárika v Šali.
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 2, strana 30 až 32 zápisnice z MsZ zo dňa 30. 06. 2005, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f708-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

druhá
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 30. 06. 2005
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: “Petícia občanov mesta Šaľa a okolia proti výstavbe “Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko“ a proti výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov, ktorá je súčasťou uvedeného centra.“; 5 502 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: áno
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu občanov mesta Šaľa a okolia proti výstavbe „Nadregionálneho centra  zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko“ a proti výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov a Vyhlásenie k zriadeniu „Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko“
B. prijíma
petíciu občanov mesta Šaľa a okolia proti výstavbe „Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko“ a proti výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov a Vyhlásenie k zriadeniu „Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko
C. nesúhlasí
s výstavbou „Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión Západné Slovensko“ a s výstavbou spaľovne nebezpečných odpadov.
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 3, strana 35 až  37 zápisnice z MsZ zo dňa 30. 06. 2005, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f708-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

tretia
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 08. 09. 2005
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Obyvatelia domu na Ul. Fraňa Kráľa č. 1863/6 Šaľa týmto vyjadrujú svoj nesúhlas s výstavbou  baru “Značkový pub“ na Ul. Hollého pri Tescu“ ; 167 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
      Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu obyvateľov domu na ul. Fraňa Kráľa – nesúhlas s výstavbou baru „Značkovú pub“ na ul. Hollého pri Tescu,
B. schvaľuje
neprijatie petície obyvateľov domu na ul. Fraňa Kráľa – nesúhlas s výstavbou baru „Značkovú pub“ na ul. Hollého.
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 4, strana 32 až 33 zápisnice z MsZ zo dňa 08. 09. 2005, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f706-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

štvrtá
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 08. 09. 2005
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Nesúhlas s výstavbou 7 ks garáží oproti obytnému bloku na Ul. Letnej č. 568, 567 a Jazernej  č. 584 v Šali“; 55 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
      Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu vlastníkov bytov na ul. Letnej a Jazernej – nesúhlas s výstavbou 7 ks garáží na ul. Letnej,
B. schvaľuje
neprijatie petície občanov na ul. Letnej – nesúhlas s výstavbou 7 ks garáží na ul. Letnej.
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 4, strana 33 až 34 zápisnice z MsZ zo dňa 08. 09. 2005, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f706-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

piata
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 15. 12. 2005
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia na podporu zrušenia materskej školy na Ul. J. Palárika č. 369/3 v Šali.“; 1 248 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie


d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
           Mestské zastupiteľstvo v Šali
           A.  berie na vedomie
                 petíciu občanov na podporu zrušenia MŠ ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa,
            B.  prijíma
                 petíciu občanov na podporu zrušenia materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3,
                 Šaľa.
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 5, strana 41 zápisnice z MsZ zo dňa 15. 12. 2005, zverejnené aj na webe:  http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f704-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

šiesta
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 15. 12. 2005
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petíciu rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa, ktorou vyjadrujú nesúhlas so zrušením Materskej školy na ul. J. Palárika 396/3, Šaľa.“; 422 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
petíciu rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa, ktorou vyjadrujú nesúhlas so zrušením Materskej školy na ul. J. Palárika 396/3, Šaľa,
a) prijíma
petíciu rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa proti zrušeniu MŠ J. Palárika.
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 5, strana 39 až 41 zápisnice z MsZ zo dňa 15. 12. 2005, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f704-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

siedma
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 15. 12. 2005
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia občanov za jednosmernú premávku prístupovej komunikácie určenej na zásobovanie predajní na Hlavnej ulici v Šali.“; 69 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
petíciu občanov panelových domov na ul. Kráľovskej č. 2 a 4, za jednosmernú premávku prístupovej komunikácie určenej na zásobovanie predajní na ul. Hlavnej,
B. prijíma
petíciu občanov za jednosmernú premávku prístupovej komunikácie určenej na zásobovanie predajní na Hlavnej ulici
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 5, strana 42 zápisnice z MsZ zo dňa 15. 12. 2005, zverejnené aj na webe:  http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f704-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

Rok 2007: 5 petícií
prvá
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 22. 02. 2007
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia proti vybudovaniu priemyselnej zóny pri ČOV v Šali.“; 88 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o investícii Hanil Foam Chemical Co., Ltd. a riešenie petície,
B. berie na vedomie
informáciu o investícii Hanil Foam Chemical Co., Ltd. a riešenie petície.
C. ukladá
1.zabezpečiť preklad prezentačného materiálu spoločnosti DABO do slovenského
                       jazyka
           T: 10.3.2007                                        Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. zabezpečiť zverejnenie slovenskej verzie prezentačného materiálu na internetových stránkach mesta a v mesačníku samosprávy,
            T: 10. 3. 2007                                 Zodp. Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora
3. skontaktovať sa so spoločnosťou Samsung Galanta a naplánovať návštevu podobnej prevádzky v Galante,
            T: 10.3.2007                                       Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
4. vyžiadať od spoločnosti DABO podklady, akú konkrétnu pomoc mesta Šaľa požadujú pri realizácii projektu,
            T: 2. zasadnutie MsZ                          Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
5. informovať verejnosť na internetových stránkach mesta o územnom pláne mesta Šaľa, v časti pri čističke odpadových vôd.
            T: 2. zasadnutie MsZ                          Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 6, strana 24 až 27 zápisnice z MsZ zo dňa 22. 02. 2007, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f695-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

druhá
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 22. 02. 2007
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia na zmenu územného plánu v lokalite PF časť pri železnici“; 36 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie

d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
      petíciu na zmenu územného plánu mesta Šaľa v lokalite PF časť pri železnici,
B.  berie na vedomie
      petíciu na zmenu územného plánu mesta Šaľa v lokalite PF časť pri železnici
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 7, strana 30 až 31 zápisnice z MsZ zo dňa 22. 02. 2007, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f695-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

tretia
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 15. 11. 2007
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia za zachovanie ZŠ Bernolákova ul. č. 1, Šaľa“; 325 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
            Mestské zastupiteľstvo v Šali
            A.   prerokovalo
                   petíciu občanov za zachovanie ZŠ Bernolákova ul. č. 1, Šaľa,
            B.   berie na vedomie
                   petíciu občanov za zachovanie ZŠ Bernolákova ul. č. 1, Šaľa.
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 8, strana 17 zápisnice z MsZ zo dňa 15. 11. 2007, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f687-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

štvrtá
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 15. 11. 2007
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia občanov proti výstavbe Veterného parku Šaľa – Močenok“;  162 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: áno
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
            Mestské zastupiteľstvo v Šali
            A.  prerokovalo
                  petíciu občanov proti výstavbe Veterného parku Šaľa-Močenok,
            B.  berie na vedomie
                  petíciu občanov proti výstavbe Veterného parku Šaľa-Močenok.
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 8, strana 15 až 16 zápisnice z MsZ zo dňa 15. 11. 2007, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f687-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

piata
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 13. 12. 2007
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia občanov na podporu zachovania súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmaňa s VaVJM v budove na Ul. Pázmaňa č. 48 v Šali.“; 3 949 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmáňa s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 v Šali
B. berie na vedomie
petíciu občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmáňa s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 v Šali.
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 9, strana 29 zápisnice z MsZ zo dňa 13. 12. 2007, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f686-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

Rok 2008: 1 petícia
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 07. 02. 2008
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia za zachovanie zelene pred obytným domom Budovateľská 27 – 33 v Šali.“; 57 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: nie
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
            Mestské zastupiteľstvo v Šali
            A.  prerokovalo
                  petíciu za zachovanie zelene pred obytným domom na ul. Budovateľskej č. 27-33
            B.  berie na vedomie
                  petíciu za zachovanie zelene pred obytným domom na ul. Budovateľskej č. 27-33
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 10, strana 17 až 18 zápisnice z MsZ zo dňa 07. 02. 2008, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f680-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

Rok 2009: 1 petícia
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 22. 10. 2009
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia občanov Ul. Partizánskej proti zriadeniu Útulku  pre bezdomovcov na Ul. Partizánskej v Šali“; 214 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: áno
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
      petíciu občanov ulice Partizánskej proti zriadeniu útulku pre bezdomovcov na ul. 
      Partizánskej,
      B.  berie na vedomie
      petíciu občanov ulice Partizánskej proti zriadeniu útulku pre bezdomovcov na ul.
      Partizánskej
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 11, strana 7 až 11 zápisnice z MsZ zo dňa 22. 10. 2009, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f664-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

Rok 2012: 3 petície
prvá
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 19. 04. 2012
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia za zachovanie základnej školy Bernolákova ul. č. 1,  Šaľa“; 1 810 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: áno
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa,
B. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ zabezpečiť komplexné posúdenie stavu základných škôl v meste Šaľa so zohľadnením nasledovných priorít:
- energetický audit jednotlivých školských budov,
- ekonomický rozbor nákladovosti jednotlivých škôl,
- materiálne a technické vybavenie jednotlivých škôl,
- personálny audit jednotlivých škôl so zameraním na pedagogických
   a nepedagogických pracovníkov,
- demografický vývoj s prihliadnutím na jednotlivé školské obvody,
- počty žiakov z okolitých obcí na jednotlivých školách v Šali,
- požiadavky na rekonštrukciu a opravy jednotlivých škôl v horizonte do 5 rokov,
- opatrenia na racionalizáciu prevádzky škôl,
- kvalita a úroveň výchovno - vzdelávacej práce jednotlivých škôl,
- posúdenie kvality manažérskej práce vedenia škôl.
                 T: posledné zasadnutie MsZ v roku 2012
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 12, strana 18 až 30 zápisnice z MsZ zo dňa 19. 04. 2012, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f1456-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

druhá
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 27. 09. 2012
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia za zrušenie Útulku na Jazernej ul. č. 584/22 v Šali, ktorý prevádzkuje Organizácia  sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.“, 58 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: áno
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu za zrušenie Útulku na ul. Jazernej v Šali,
B. berie na vedomie
petíciu za zrušenie Útulku na ul. Jazernej v Šali,
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť riaditeľovi OSS mesta hľadať vyhovujúce priestory na premiestnenie Útulku z bytu č. 47 na ul. Jazernej v Šali v súlade so schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb mesta.
T: posledné zasadnutie MsZ v r. 2013
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 13, strana 17 až 18 zápisnice z MsZ zo dňa 27. 09. 2012, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f1703-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.

tretia
a) dátum prerokovania petície v mestskom zastupiteľstve: 27. 09. 2012
b) text petície a počet podpisov na petičných hárkoch: „Petícia za finančnú podporu mesta na digitalizáciu kina.“; 1 965 podpisov
c) informácia, či v rámci prerokovania petície na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpili zástupcovia petičného výboru: áno
d) uznesenie alebo uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa prerokovania petície:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu za finančnú podporu mesta Šaľa na digitalizáciu kina,
B. berie na vedomie
petíciu za finančnú podporu mesta Šaľa na digitalizáciu kina.
e) časť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, týkajúca sa bodu o prerokovaní petície: príloha č. 13, strana 10 až 16 zápisnice z MsZ zo dňa 27. 09. 2012, zverejnené aj na webe: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/memorandum/f1703-1.pdf
f) prepis zvukového záznamu z časti zastupiteľstva, týkajúceho sa bodu o prerokovaní petície, ak takýto prepis existuje: neexistuje.