Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.11.2021 - 13:57  //  aktualizácia: 15.11.2021 - 13:57  //  zobrazené: 645

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2022

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.

 

Kontrola podľa § 18d ods. 2 písm. a) zákona o obecnom zriadení v platnom znení

 

 

  • Kontrola stavu a nakladania s pohľadávkami mesta Šaľa za rok 2021

 

Kontrola podľa § 18d ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení v platnom znení

 

  • Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

 

  • Kontrola čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta v Domove dôchodcov Šaľa

 

Ostatná činnosť podľa § 18f  zákona o obecnom zriadení v platnom znení

 

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali, ak vec neznesie odklad

 

  • Kontroly vykonávané na základe požiadania primátora mesta Šaľa, ak vec neznesie odklad

 

  • Kontrola vybavovania sťažností a petícii v roku 2022

 

  • Vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2021

 

  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

 

  • Vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v roku 2022

 

V I. polroku 2022 bude naďalej Útvar hlavného kontrolóra mesta Šaľa pokračovať v činnosti Združenia hlavných kontrolórov SR a zúčastňovať sa na školeniach a odborných seminároch súvisiacich s činnosťou samosprávy.                                                                             

 

 

                                                                                          Ing. Martina Bartošovičová  v.r.

                                                                                               hlavná kontrolórka mesta