Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 31.12.2015 - 09:59  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 10:00  //  zobrazené: 4704

PHSR mesta Šaľa 2015-2020

Zákon č 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení vo svojich prechodných ustanoveniach k úprave účinnej od 1. januára 2015 definuje, že programy rozvoja vyšších územných celkov a programy rozvoja obcí a ich aktualizácie schválené pred 1. januárom 2015 sú vyššie územné celky a obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je teda pre všetky samosprávy povinnosťou, ktorá priamo vyplýva z vyššie uvedeného  zákona. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 je rozvojovým programovým dokumentom s navrhovanou stratégiou sociálneho a ekonomického rozvoja mesta Šaľa.
Predkladaný PHSR mesta Šaľa na roky 2015 -2020 nahrádza PHSR mesta Šaľa a okolia ( 2007-2013). PHSR mesta Šaľa pre roky 2015 -2020 obsahuje 7 prioritných oblastí a k nim priradených 7 špecifických cieľov. V rámci nich je zadefinovaných 15 opatrení, ktoré sa členia na 61 aktivít. Proces spracovania PHSR bol začatý ešte v roku 2012, prebiehal v roku 2013, avšak z dôvodu legislatívnych úprav bol proces príprav prerušený a obnovený až v roku 2015. Pracovný materiál dokumentu bol zverejnený na webovej stránke mesta od 23.11.2015 na verejné pripomienkovanie.
Podľa Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VUC (v zmysle novely zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. júna 2014) verzia 2. február 2015 posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA) sa realizuje len v prípade  PHSR VÚC a krajských miest. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 bol schválený uznesením č. 9/21015-II z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva a v Šali zo dňa 15.12.2015.

Prílohy