Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.12.2018 - 11:03  //  aktualizácia: 17.12.2018 - 11:04  //  zobrazené: 354

Oznámenie o začatí územného konania - Káblový rozvod NN v záhradkárskej osade na Ul. Váhovej v Šali

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Vlastníci pozemkov – záhradiek a prístupovej cesty v záhradkárskej osade na Ul. Váhovej v Šali, ktorých v konaní zastupuje Róbert Švéda, bytom V. Šrobára č. 571/10, 927 01 Šaľa

(ďalej len "navrhovateľ“), podali dňa 16.05.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

 

Káblový rozvod NN pre časť územia  záhradkárskej osady v Šali, Ul. Váhová

 

(ďalej len “stavba“) v intraviláne mesta Šaľa, na Ul. Váhovej v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2424/11, 2508/3, 2522/1, 2522/66, 2522/86, 2522/89 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Účel a popis stavby:

Návrh rieši zavedenie elektrickej energie v záhradkárskej osade v Šali, na Ul. Váhovej (pri zimnom štadióne v Šali). Účelom stavby je zabezpečenie kvalitnej dodávky elektrickej energie odberateľom, napojenie predmetnej lokality bude riešené rozšírením existujúcich káblových rozvodov v priľahlej lokalite. Cez záhradkársku oblasť prechádza jestvujúci VTL plynovod DN 500 PN 0,4 MP, ďalej existujúce káblové vedenie VN uložené v zemi a existujúce potrubie odpadovej vody z geotermálneho vrtu.

 Z existujúcich káblových rozvodov napojených z TS7, smerujúcich k strojovni zimného štadióna budú rozšírené distribučné rozvody pre záhradkársku osadu, cez existujúcu istiacu skriňu PRIS v objekte strojovne zimného štadióna a cez novoosadenú pilierovú skriňu SR5.

 Z novej SR5 budú dva vývody pre záhradkársku osadu, káble budú ústiť do plastových pilierových skriniek SR6, ktoré sú navrhnuté tak, aby čo najmenej prekážali vjazdom a vstupom do pozemkov.

 Navrhované NN káble budú uložené v zelených pásoch, pod komunikáciami s ohľadom na ostatné inžinierske siete, pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami a pod spevnenými plochami budú uložené do chráničiek.

 V mieste kríženia VTL plynovodu sa NN káble uložia v betónových žľaboch s presahom 2 m na každú stranu od potrubia.

 Káblové prípojky NN zo skríň SR do rozvádzačov merania RE tento návrh nerieši.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

16. 01. 2019  o  10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. posch. č. dverí 4.20.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas úradných hodín (Mesto Šaľa, budova Mestského úradu Šaľa, stavebný úrad, 3. posch., č. dverí 4.20, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00), najneskôr však pri tomto ústnom pojednávaní.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke dňa   .............................

 

 

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Vlastníkom dotknutých pozemkov (pozemky register "C" parc. č. 2424/11, 2508/3, 2522/1, 2522/66, 2522/86, 2522/89 v katastrálnom území Šaľa) a susedných pozemkov a stavieb na nich:

 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa,

 Róbert Švéda a Iveta Švédová, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa,

 Branislav Kukučka a Janette Kukučková, J. Palárika, 397/2, 927 01 Šaľa,

 Mikuláš Keseg a Mária Kesegová, Hurbanova 912/2, 927 01 Šaľa,

 Drahomír Ollári a Katarína Olláriová, Okružná 1025/24, 927 01 Šaľa,

 Dana Kollárová, Horná 916/10, 927 01 Šaľa,

 Ing. Dušana Molotová, Hurbanova 910/18, 927 01 Šaľa,

 Tibor Valo a MUDr. Tímea Valová, Hlboká cesta 962/1, Bratislava – Staré mesto,

 Jozef Ricker a Mária Rickerová, P.J. Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa,

 Michal Mihálik a Alžbeta Miháliková, 8. mája 908/15, 927 01 Šaľa,

 Tomáš Mihálik, 8. mája 909/19, 927 01 Šaľa,

 Roman Bohunický a Tatiana Bohunická, P. Pázmaňa 62/8, 927 01 Šaľa,

 Marcell Papp, Novomeského 769/20, 927 01 Šaľa,

 Tibor Gyárfás a Miroslava Gyárfásová, M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa,

 Mgr. Erika Lengyelová, P. Pázmáňa 914/7, 927 01 Šaľa,

 Gabriela Husárová, Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa,

 Imami Safi Özder, Vajanského 1023/16, 927 01 Šaľa,

 Milan Zušťák, Hurbanova 910/18, 927 01 Šaľa,

 Viliam Mečár, M.M. Hodžu 901/6, 927 01 Šaľa,  

 Simona Mečárová, Gagarinova 454/12, 927 01 Šaľa,

 Vladimír Škandík a Jana Škandíková, Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa,

 Daniel Chatrnúch a Lívia Chatrnúchová, Okružná 1024/12, 927 01 Šaľa,

 Štefan Chovanec a Ružena Chovancová, Novomeského 767/28, 927 01 Šaľa,

 Andrea Dúcová, Budovateľská 543/12, 927 01 Šaľa,

 Miroslava Szarková, Novomeského 769/20, 927 01 Šaľa,

 Mária Kováčová, Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa,

 Magdaléna Lénartová, Okružná 1025/22, 927 01 Šaľa,

 Mgr. Radka Putzová, Nešporova 1007/9, 927 01 Šaľa,

 Miloš Kalaba a Klaudia Kalabová, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa,

 Štefan Rosa a Zuzana Rosová, Orechová 402/11, 927 01 Šaľa,

 Jozef Mészáros a Ing. Iveta Mészárosová, Horná 916/12, 927 01 Šaľa,

 Karol Pilný a Vlasta Pilná, Horná 916/12, 927 01 Šaľa,

 Milan Matuška a Gabriela Matušková, Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa,

 Ing. Mária Kovářová, M.M. Hodžu 902/8, 927 01 Šaľa,

 Róbert Ščepka a Eva Ščepková, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa,

 Jozef Rückschloss, Lúčna 1856/9, 927 05 Šaľa,

 Ing. Silvia Katonová, Horná 916/8, 927 01 Šaľa,

 Jozef Zemko a Eva Zemková, Nešporova 1015/20, 927 01 Šaľa,

 Andrea Hlavatá, Čsľ. armády 1020/18, 927 01 Šaľa,

 Mária Szabová, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa,

 Ľubomír Doboš a Janette Dobošová, J. Palárika 397/2, 927 01 Šaľa,

 Rudolf Okruhlica a Helena Okruhlicová, Nešporova 1007/11, 927 01 Šaľa

 Bc. Darina Bendová, Pod Lysinami 482/20, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, ČR

 Marta Némová, SNP 956/6, 927 01 Šaľa

 Pavol Balogh a Katarína Baloghová, Narcisová 1947/13, 927 05 Šaľa,

 Ing. Martin Vyskoč a Ing. Miriam Vyskočová, Horná 916/18, 927 01 Šaľa,

 Milan Benci a Beáta Benciová, Nešporova 1007/5, 927 01 Šaľa,

 Ing. Ľudovít Kőrös a Mgr. Silvia Kőrösová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa,

 Tibor Križovič a Bc. Darina Križovičová, Slnečná 1941/5, 927 05 Šaľa,

 Lana Šoková, Vlčanská 556/2, 927 01 Šaľa,

 Slavomír Horeháj, Cintorínska 1858/9, 927 05 Šaľa,

 Radovan Horeháj, Cintorínska 1858/9, 927 05 Šaľa,

 Bc. Janka Horehájová, Cintorínska 1858/9, 927 05 Šaľa,

 Marián Eiselle, Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa,

 Gabriela Paldánová, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa,

 Zsolt Flaska a Eva Flasková, 925 91 Kráľová nad Váhom 711,

 Nikoleta Nagyová, Nešporova 1007/1, 927 01 Šaľa,

 Etela Antalová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa,

 Ján Kubica a Margita Kubicová, Vlčanská 557/4, 927 01 Šaľa,

 Tomáš Glofák, Somola 1380, 925 84 Vlčany,

 Tomáš Szaller, Partizánska 4, 927 01 Šaľa,

 Peter Malárik, M.M. Hodžu 902/12, 927 01 Šaľa,

 Viktor Malárik, M.M. Hodžu 902/12, 927 01 Šaľa,

 Kristián Antalík, 941 02 Lipová – Ondrochov č. 578

 

 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava

 

 • Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
 • Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1.  Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku  

 č. 3/834, 921 80 Piešťany

 1.  Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu,

 Dolná 16, 927 00 Šaľa

 1. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
 2. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

(VZ, OH, OPaK)

 1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 5. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 6. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
 7. SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánka č. 18, 927 01 Šaľa
 8. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 9. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 10. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 11. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

 

 

na vedomie

 1. Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca vlastníkov pozemkov)

 

 

ostatní:

 1. Peter Karas, EL.P.M., Vlčanská č. 6789/6A 927 01 Šaľa
 •  k spisu

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situácia

(pdf - 427.34 kB)