Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.01.2019 - 09:01  //  aktualizácia: 24.01.2019 - 09:03  //  zobrazené: 478

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na líniovú stavbu "Rekonštrukcia plynovodov Šaľa, Jesenského"


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

SPP – distribúcia, a. s., so sídlom ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 26.09.2018 návrh na kolaudáciu líniovej stavby:

 

Rekonštrukcia  plynovodov Šaľa, Jesenského, 2018, UO 02687

 

(ďalej len "stavba") na uliciach Jesenského, Jarmočná, Krátka, Markovičová a Železničná, na pozemkoch v zastavanom území mesta Šaľa, v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 30385/2017/SU/3071 zo dňa 21.09.2017, s právoplatnosťou zo dňa 23.10.2017.

Stavba obsahuje:

 • Fyzicky opotrebované a nevyhovujúce uličné a pripojovacie plynovody sa vymenili za nové, existujúce prípojky boli prepojené na rekonštruované uličné plynovody.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne na základe žiadosti navrhovateľa o zmenu termínu kolaudačného konania nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním  v zmenenom termíne na deň

21. 02. 2019  o  10:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 4.20.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ v súlade s § 17 a § 18 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

 • geodetické zameranie stavby (geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností),
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 • projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 • certifikáty výrobkov zabudovaných na stavbe,
 • doklady v zmysle podmienok stavebného povolenia - preukázať splnenie podmienok stavebného povolenia (napr. zriadenie vecného bremena, výrub stromov a náhradná výstavba).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

Doručí sa:

účastníkom konania – verejnou vyhláškou

 1. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
 2. Vlastníci pozemkov register „C“ parc. č. 595/1, 595/2, 663/1, 669/1, 670, 1003, 1029/1, 1032/4, 1098/1, 1098/2, 1098/4, 1142/1 a vlastníci pozemkov register „E“ parc. č. 1221, 1245/2, 1323/1, 1328 v kat. území Šaľa
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 • František Šmida, Palárikova č. 10, 927 01 Šaľa
 • Eva Chrappová, Fr. Kráľa č. 1863/6, 927 05 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

3.   OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 4. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 5. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 6. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie

 1. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava

ostatní

 1. PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou č. 132, 027 44 Tvrdošín
 2. Ing. Attila Pákozdi, SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016