Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.03.2017 - 23:30  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:54  //  zobrazené: 2649

OVS - O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali

Mesto Šaľa

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a § 8 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov

 

O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže :

 

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

zastúpené Mgr. Jozefom Belickým,  primátorom mesta

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže :

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie ponuky na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Šaľa na nároží ulíc Kollárova a Nešporova, parcely registra C KN parc. č. 2667/30 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, parc. č. 2667/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a parc. č. 2667/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 33/2016, vyhotoveným geodetom Viktorom Mesárošom dňa 28.10.2016, overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 10. novembra 2016
pod č.j. 507/2016, z pôvodnej parcely registra C KN č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 536 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a k. ú Šaľa
na LV č. 1.

 

 

Popis pozemkov: Pozemky sa nachádzajú na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali. V okolí záujmových pozemkov sa nachádza už existujúca zástavba garáží pre osobné motorové vozidlá. Prístup k pozemku je zabezpečený prostredníctvom existujúceho vjazdu z ulíc Kollárova
a Nešporova.

Rozmery pozemkov: dĺžka cca 5,44 m, šírka cca 3,4 m. Pozemky sú zatrávnené.

Nad pozemkami prechádza elektrické vedenie (vzduchom).

Pozemky sa predávajú za účelom výstavby prenosných garáží pre osobné motorové vozidlá
v súlade s platnými regulatívmi podľa ÚPN mesta Šaľa.

 

Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky :

 

1. výška kúpnej ceny

   2. splnenie ostatných podmienok

 

Súťažné podmienky:

 

Súťaž sa začína dňom jej vyhlásenia, t.j. dňom prvého uverejnenia na webovej stránke mesta Šaľa dňa 27.03.2017.

Vyhlasovateľ súťaže požaduje minimálnu kúpnu cenu v zmysle hodnotovej mapy mesta Šaľa
vo výške 36,51 Eur/m2. Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za pozemok a zároveň splní ostatné podmienky súťaže. Uchádzač môže predložiť súťažný návrh na jeden, dva alebo aj všetky tri pozemky za podmienok stanovených v súťažných podkladoch.

 

Poskytnutie súťažných podkladov :

 

Súťažné podklady je možné osobne vyzdvihnúť na Mestskom úrade Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení  mesta, 3. poschodie, č. d. 307 odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j. od 27.03.2017
do 20.04.2017 v čase od 800hod do 1400hod.,
alebo je možné o ne požiadať písomne na adrese: Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, alebo mailom na  adrese: pekarova@sala.sk.

Uchádzačovi budú odoslané súťažné podklady aj na ním uvedený e-mailový kontakt, ktorý uchádzač uvedie vo svojej žiadosti o súťažné podklady. Súčasťou súťažných podkladov je aj návrh kúpnej zmluvy a snímka mapy s určením pozemku určeného na predaj.

 

Kontaktné osoby:

 

JUDr. Margita Pekárová : tel. č. 031/7705981-4 kl. 228, pekarova@sala.sk

Mgr. Miloš Kopiary : tel. č. 031/770 5981-4, kl.231 kopiary@sala.sk

 

Spôsob podávania súťažných návrhov :

 

Uchádzač vypracuje a predloží súťažný návrh v súlade so súťažnými podkladmi. Všetky potvrdenia, doklady a dokumenty predložené v súťažnom návrhu musia vyhovovať súťažným podmienkam uverejnených v súťažných podkladoch.

Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej forme, vyhotovený písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, podpísaný právne záväzným spôsobom a doručený v zalepenej obálke s označením „OVS – PREDAJ POZEMKOV NA NÁROŽÍ ULÍC KOLLÁROVA A NEŠPOROVA - NEOTVÁRAŤ s uvedením adresy uchádzača.

Uchádzač predloží súťažný návrh osobne na MsÚ, podateľňa č. d. 207 do 20.04.2017,
13:00 hod
. alebo poštovou zásielkou  na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7,
927 15 Šaľa, (rozhodujúci je dátum na prezentačnej pečiatke MsÚ).

 

Termín a miesto otvárania obálok :

 

Otváranie obálok sa uskutoční  dňa 20.04.2017 o 17:30 hod, v zasadačke MsÚ v Šali (bez účasti uchádzačov a verejnosti).   

Oznámenie výsledkov :

 

Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledky obchodnej verejnej súťaže písomne v termíne do 15 dní od schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva a jeho podpísania primátorom mesta Šaľa (predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva je 04.05.2017)

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na internetovej stránke mesta: www.sala.sk, ako aj na úradnej tabuli mesta Šaľa.

 

Záverečné ustanovenia :

 

 1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo zrušenie obchodnej verejnej súťaže až do doručenia oznámenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže uchádzačom.

 2. Predložený súťažný návrh nemožno meniť ani dopĺňať.

 3. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia resp. vysvetlenia súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača.

 4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú.

 5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom
  vo vyhlásení súťaže.

 6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na odstúpenie od výsledku obchodnej verejnej súťaže v prípade nesúhlasu MsZ s najvyššou ponúknutou cenou, s vyhodnotením predložených súťažných návrhov resp. v iných odôvodnených prípadoch.

 7. V prípade, ak vybratý uchádzač odstúpi od uzatvorenej zmluvy alebo neuzatvorí zmluvu, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom v OVS, ktorý bol vyhodnotený
  ako druhý.

 8. Vyhlasovateľ súťaže neuhrádza uchádzačom náklady spojené s ich účasťou
  v tejto obchodnej verejnej súťaži a uchádzači v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v tejto súťaži.

 

V Šali 24.3.2017

 

 

Mgr. Jozef Belický

primátor mesta Šaľa