Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.04.2011 - 12:07  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 12:10  //  zobrazené: 1859

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali

číslo: I12/2011

Požadované informácie: ohľadom projektu "Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali":

1. Aké aktivity tento projekt zahŕňa?
2. Aká je plánovaná výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov mesta?
3. Akým spôsobom plánuje mesto toto spolufinancovanie zabezpečiť?

Sprístupnené informácie:

1. Hlavné aktivity projektu:
Príprava a realizácia verejného obstarávania.

Realizácia stavebnej časti - vybudovanie záchytného parkoviska:
Predmetom tejto aktivity je vybudovanie 2 záchytných parkovísk v Šali a zabránenie priameho kontaktu peších chodcov s automobilovou dopravou. Konkrétne sa jedná o:
Už vybudované parkovisko na Dolnej ul. v Šali a týmto projektom sa bude refundovať (71 parkovacích miest, z toho 3 pre imobilných)
? Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa ? Hlavná ul. (84 parkovacích miest,
z toho 2 pre imobilných).

Výsadba izolačnej zelene:
Predmetom tejto aktivity je výsadba izolačnej zelene za účelom zachytávania prachových častíc pred ich prechodom do obytnej zóny. Budú sa revitalizovať tieto zelené plochy v meste:
- vedľa areálu ZŠ a bytových domov na Dolnej ul. ? Park Novorodencov
- plochy zelene medzi obytnými domami a pás zelene od cesty, vymedzené ul. Dolná a Vlčanská ? tzv. Poľský park
- pozdĺž Vlčanskej ulice  - plocha zelene pred obytnými domami.

Nákup špecializovanej čistiacej techniky na komunikácie: typ špeciálnych automobilov (2 ks)  ? mechanizmus na čistenie komunikácií ? zametanie a postrekovanie vodou.
Predmetom projektu je nákup dvoch multifunkčných automobilov, ktoré sa budú využívať na údržbu čistoty v meste a zabezpečia čistenie 52,203 km miestnych komunikácií (zametaním a postrekovaním vodou). Pomocou tejto čistiacej techniky sa bude dosahovať znižovanie prašnosti v meste. 

Kolaudácia stavby

Stavebný dozor

Podporné aktivity projektu:
1. Riadenie projektu
2. Publicita a informovanosť

2. Celkový rozpočet projektu bol stanovený na 2 405 410,78 EUR, z toho oprávnené výdavky činili 2 405 410,78 EUR. Povinnou prílohou č. 6 k podaniu žiadosti o NFP bol doklad o zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľa vo výške 5 % z  celkových oprávnených výdavkov. Uznesením  č. M2/2009 ? V. na 2. mimoriadnom zasadnutí MsZ v Šali  dňa 28.10.2009  bolo  schválené  nielen  predloženie  žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie  projektu  po  schválení  žiadosti o NFP, ale aj financovanie projektu ?Opatrenia na  zlepšovanie  kvality  ovzdušia v Šali? z  vlastných  zdrojov  vo  výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. spolufinancovanie vo výške 120 270,54 EUR.

3. Ako  bolo  vyššie  uvedené  jednou  z  aktivít   projektu  je  aj  realizácia  stavebnej   časti a v rámci  nej  jednu  časť  tvorí  refundácia  už vybudovaného parkoviska na Dolnej ulici.
Jeho  výstavba  bola  plne  financovaná   z rozpočtu  mesta Šaľa a celkové náklady na jeho vybudovanie vo výške 170 714,44 EUR boli následne zahrnuté do projektu.
Z  prostriedkov  EÚ  by v rámci  projektu  mali  byť  tieto  náklady  refundované vo výške
95 % teda 162 178,71 EUR. Okrem  toho  sú  zahrnuté  v  rámci  projektu  aj  výdavky  na projektovú    dokumentáciu    pre   výstavbu    záchytného    parkoviska   na   Hlavnej   ul. a  vypracovanie štúdie revitalizácie zelene. Tieto aktivity boli tiež zrealizované a uhradené pred  podaním  žiadosti  o NFP z prostriedkov mesta a v rámci projektu budú refundované do výšky 95% teda 30 015,53 EUR.
Spolu   by   mesto   po   refundácií   týchto   nákladov   malo   získať   do  rozpočtu  mesta                       cca  192 194 EUR.  Tieto   prostriedky   potom   postačujú   na   plánované   pokrytie  5% celkových oprávnených výdavkov projektu a sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2011.

Prílohy