Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.04.2021 - 08:13  //  aktualizácia: 15.04.2021 - 08:13  //  zobrazené: 285

Opätovná informácia - Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

OPÄTOVNE INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”

navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 

Návrh činnosti a súvisiace dokumenty sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

 

Mesto Šaľa dňa 09. 02. 2021 požiadalo RÚVZ v Nitre o stanovisko k uskutočneniu verejného prerokovania. Dňa 18. 02. 2021 bolo na mesto Šaľa doručené uvedené stanovisko. V závere tohto stanoviska sa konštatuje, že: „Vzhľadom k tomu, že platí uznesenie vlády o obmedzení pohybu, nie je možné aby sa tohto rokovania zúčastnila verejnosť, pretože medzi výnimkami nie je výnimka, ktorá by to obyvateľom umožnila.“

Dňa 01. 03. 2021 bolo mailom doručené na mesto Šaľa usmernenie  MŽP SR vo veci ďalšieho postupu obce vo vzťahu k informovaniu verejnosti ako aj o zvolaní verejného prerokovania. Podľa tohto, po uplynutí lehoty na informovanie verejnosti, v prípade, ak nebude možné zvolanie verejného prerokovania, dotknutá obec opätovne zverejní informáciu o doručení správy o hodnotení aj opakovane a tým sa

 

termín na uskutočnenie verejného prerokovania

ako aj pre zaslanie stanoviska a pripomienok  verejnosti  posúva o ďalších 30 dní.

 

Nakoľko ani v priebehu ďalšej 30 dňovej lehoty  nebolo možné zvolať verejné prerokovanie, lehota  sa opakovane posúva  o ďalších 30 dní, v rozmedzí ktorej bude v prípade priaznivej epidemiologickej situácie zvolané verejné prerokovanie. Takisto plynie nová 30 dňová lehota na zaslanie pripomienok verejnosti.

 

Do správy o hodnotení je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie aj na referáte ŽP OSaKČ na Mestskom úrade v Šali po telefonickom dohodnutí stretnutia so zodpovedným zamestnancom uvedeným vyššie.

 

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1,                 812 35 Bratislava  najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto informácie.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

 

 

Prílohy