Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.08.2014 - 13:45  //  aktualizácia: 15.08.2014 - 13:46  //  zobrazené: 1146

Ohľadom sprístupnenia osobných údajov všetkých zamestnancov mesta Šaľa a jeho predchodcov

číslo: I27/2014

Požadované informácie: ohľadom sprístupnenia osobných údajov všetkých zamestnancov mesta Šaľa a jeho predchodcov (Obvodného úradu, Katastrálneho úradu, Obvodného úradu životného prostredia a ďalších) za roky 2012 až 2014 podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu:

a) titul, 
b) meno, 
c) priezvisko, 
d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, 
e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 
f) miesto  výkonu  funkcie  alebo  pracovnej  činnosti  a  orgán, v ktorom  túto  funkciu   alebo
    činnosť vykonáva, 

g) mzda, plat alebo platové  pomery  a  ďalšie  finančné  náležitosti priznané za výkon funkcie
    alebo za výkon  pracovnej  činnosti, ak sú  uhrádzané  zo  štátneho rozpočtu  alebo z  iného
    verejného rozpočtu.

Sprístupnené informácie:

V prílohe sú požadované osobné údaje zamestnancov mesta Šaľa, primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali podľa § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov -  vo formáte Portable Document Format (.pdf):

 

 1. Osobné údaje zamestnancov mesta Šaľa, primátora mesta  a poslancov MsZ za rok 2012 – 1 strana formátu A4.
 2. Osobné údaje zamestnancov mesta Šaľa, primátora mesta a poslancov MsZ za rok 2013 – 1 strana formátu A4.
 3. Osobné údaje zamestnancov mesta Šaľa, primátora mesta a poslancov MsZ za rok 2014 – 1 strana formátu A4.
 4. Vysvetlivky k skratkám – 1 strana formátu A4.

  V rokoch 2012 – 2014 mesto Šaľa nemalo predchodcov. Pre upresnenie uvádzame, že Vami označené úrady nikdy neboli predchodcami mesta (mestského úradu).

  Príloha:
 5. Údaje za rok 2012.
 6. Údaje za rok 2013.
 7. Údaje za rok 2014.
 8. Vysvetlivky k skratkám.

Prílohy