Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 08.08.2016 - 14:32  //  aktualizácia: 08.08.2016 - 14:33  //  zobrazené: 1493

Ohľadom Participatívneho rozpočtu

číslo: I20/2016

Požadované informácie: ohľadom Participatívneho rozpočtu :

 

 1. všetky podané projekty, t. j. schválené aj neschválené, elektronická forma

 2. posudky k týmto projektom, ktoré vydala hodnotiaca komisia

 3. odôvodnenie vylúčenia projektov, ak také boli

 4. sumy, ktoré jednotlivé projekty požadovali

 5. zloženie hodnotiacej komisie

 6. odôvodnenie zrušenia verejného hlasovania o projektoch

 7. popis procesu, ktorý bude nasledovať pre úspešné projekty.

 

Sprístupnené informácie:

 

K bodom č. 1 a č. 4:

 

 • Občianske združenie Mačací Anjeli, IČO: 42427614, sídlo ul. Nitrianska 10, Šaľa

  Názov a účel projektu:

  Depozit pre OZ Mačací Anjeli

  Cieľ projektu:

  Ochrana zvierat – voliéry pre mačky

  Predpokladaná výška rozpočtu:  1200 EUR

 

 • Obyvatelia ul. 8. Mája, Šaľa

  Názov a účel projektu:

  Detské ihrisko Máj

  Cieľ projektu:

  Revitalizácia a obnova detského ihriska na ul. 8. Mája v Šali

  Predpokladaná výška rozpočtu:  2100 EUR

   

 • Bc. Nataša Komlósiová a Mgr. Lenka Krajčíková, Mostová 11, Šaľa

  Názov a účel projektu:

  Detské ihrisko Mostová II.

  Cieľ projektu:

  Doplnenie hracieho prvku – veža so šmýkačkou

  Predpokladaná výška rozpočtu:  1780 EUR

 

 • Občianske združenie Petra Bošňáka, sídlo ul. M. R. Štefánika 55, Šaľa

  Názov a účel projektu:

  Doplnenie hracích prvkov pre deti a dospelých v parčíku Slniečko

  Cieľ projektu:

  Zatraktívnenie parčíka Slniečko

  Predpokladaná výška rozpočtu:  850 EUR

   

 • Rodiny na ulici L. Novomeského, Šaľa, v zastúpení Ing. L. Gaberu

  Názov a účel projektu:

  Trojkolkou bezpečne

  Cieľ projektu:

  Zveľadiť zanedbanú betónovú plochu na ul. L. Novomeského,  v Šali

  Predpokladaná výška rozpočtu:  3000 EUR

K bodom č. 2 a č. 3:

 

Občianske združenie Mačací Anjeli, IČO: 42427614, sídlo ul. Nitrianska 10, Šaľa

Projekt nespĺňa podmienky výzvy z dôvodu, že participatívny rozpočet nie je určený pre občianske združenia. Občianske združenia majú možnosť čerpať finančné prostriedky z rozpočtu mesta na základe VZN 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii. Umiestnenie voliér si vyžaduje trvalé sídlo, ktoré musí spĺňať legislatívne podmienky v zmysle stavebného zákona, veterinárnych  a hygienických predpisov t. j. zriadenie útulku pre túlavé mačky

Záver:  Komisia neodporúča vyhovieť projektu, nakoľko nespĺňa podmienky platnej legislatívy (stavebný zákon, veterinárne a hygienické predpisy).

 

Obyvatelia ul. 8. Mája, Šaľa

V tejto lokalite sa nachádzajú pozostatky bývalého detského ihriska. Obyvatelia tejto lokality žiadajú šmýkačku so schodíkmi, preklápaciu hojdačku a kresliacu tabuľu. Pod projekt sa podpísalo takmer 50 obyvateľov sídliska tzn. je zjavná iniciatíva obyvateľov okolia o realizáciu.  Obyvatelia sídliska sa aj doteraz podieľali na úpravách  a prácach skrášľovania okolia (nátermi starších preliezačiek, lavičiek, odburiňovaním pieskoviska). Hlavným cieľom je aby, práve obyvatelia participovali na projekte.  Predpokladáme, že po osadení herných prvkov sa budú obyvatelia aj naďalej podieľať svojpomocne na prácach súvisiacich s úpravou okolia.  Jedná sa o ihrisko, ktoré sa v zmysle koncepcie rozvoja detských ihrísk má ponechať aj v budúcnosti na ďalší rozvoj. Z hľadiska stavebného zákona nie je potrebné územné ani stavebné konanie, pretože ide o zrevitalizovanie pôvodného ihriska.

Záver:  Komisia odporúča vyhovieť projektu. nakoľko spĺňa podmienky platnej legislatívy.

 

Bc. Nataša Komlósiová a Mgr. Lenka Krajčíková, Mostová 11, Šaľa

V tejto lokalite ide o doplnenie ďalšieho prvku do novovybudovaného detského ihriska o vežu so šmýkačkou. Práve tu vzniklo vďaka participatívnemu rozpočtu v minulom roku nové ihrisko za 3576 EUR (vahadlová hojdačka, 2 pružinové hojdačky, reťazová hojdačka, baranidlo, točidlo). V máji 2016 bola v okolí ihriska vysadená vysoká zeleň.  Do tejto lokality boli z rozpočtu mesta preinvestované finančné prostriedky vo výške cca 4500 EUR.

Záver:  Komisia neodporúča vyhovieť projektu z dôvodu, že ihrisko nebolo súčasťou koncepcie rozvoja detských ihrísk v meste Šaľa,  ale v roku 2015 bolo revitalizované z iniciatívy občanov z participatívneho rozpočtu.

 

Občianske združenie Petra Bošňáka, sídlo ul. M. R. Štefánika 55, Šaľa

Projekt nespĺňa podmienky výzvy z dôvodu, že participatívny rozpočet nie je určený pre občianske združenia. Občianske združenia majú možnosť čerpať finančné prostriedky z rozpočtu mesta na základe VZN 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii. Uvedená lokalita nie je zahrnutá v rámci Koncepcie rozvoja detských ihrísk, aj z dôvodu, že ide o pridruženú plochu CVČ.

Záver:  Komisia neodporúča vyhovieť projektu. nakoľko nespĺňa podmienky platnej legislatívy.

 

Rodiny na ulici L. Novomeského, Šaľa, v zastúpení Ing. L. Gaberu

Ide o zveľadenie starej betónovej plochy tak, aby slúžila deťom napríklad na bicyklovanie či písanie kriedou. Zo sumy 3000 EUR uhradí mesto spevnenie plochy asfaltom. Na úpravách betónovej plochy sa budú podieľať predkladatelia projektu. V meste to bude prvá betónová plocha, ktorú mesto opraví a oživí. Hlavným cieľom je aby, práve obyvatelia participovali na projekte.   Z hľadiska stavebného zákona nie je potrebné územné ani stavebné konanie, pretože ide o obnovu pôvodného ihriska.

Záver:  Komisia odporúča vyhovieť projektu. nakoľko spĺňa podmienky platnej legislatívy.

 

 

K bodu č. 5:

 

Zloženie komisie na zabezpečenie kontroly formálnej stránky predložených projektov a možnosti realizácie z hľadiska zákonnosti:

 

Ing. Gabriela Braníková – referent životného prostredia a správca položky na čerpanie participatívneho rozpočtu

p. Diana Pappová – referent stavebného úradu

Mgr. Erika Kollerová – referent pre komunikáciu

 

K bodu č. 6:

 

Po kontrole formálnej stránky predložených projektov a možnosti realizácie z hľadiska zákonnosti spĺňali  podmienky dva predložené projekty, ktorým mesto vyhovie v plnej výške. Z uvedeného dôvodu sa nepristúpilo k verejnému hlasovaniu.

 

K bodu č. 7:

 

Verejné obstarávanie na výber dodávateľa, dodanie a realizáciu uvedených služieb bude komplexne zabezpečovať mesto Šaľa.