Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.01.2012 - 10:17  //  aktualizácia: 26.01.2012 - 10:18  //  zobrazené: 2367

Ohľadom neoprávneného nakladania s odpadom spoločnosťou Sita

číslo: I38/2011

Požadované informácie: ohľadom neoprávneného nakladania s odpadom spoločnosťou Sita.

Sprístupnené informácie:
Vaše mailové oznámenie, bolo na mesto doručené  dňa 29. 11. 2011 o 10, 14 h. Uvedený stav bol operatívne (dňa 29. 11. 2011 o 13,30 h.), riešený zodpovedným pracovníkom mesta v súčinnosti so zodpovedným pracovníkom spoločnosti SITA, a. s.. Z ohliadky bol spísaný záznam. Následne bol monitor  z  kontajnera odstránený a bolo s ním ďalej nakladané v zmysle zákona o odpadoch.

Spoločnosť SITA Slovensko, a.s. prijalo  v  tejto veci represívne opatrenie (prepustenie zodpovedného pracovníka v skúšobnej dobe), čo bolo verejne deklarované aj na diskusnom fóre mesta Šaľa.

Dňa 05. 12. 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti vedúceho strediska Šaľa a prednostky MsÚ, kde bol riešený uvedený problém. Vedúci prevádzky Šaľa informoval o prijatých opatreniach voči zodpovednému pracovníkovi v tejto veci ako aj o opatreniach do budúcnosti za účelom eliminovania nezákonného nakladania s komunálnym odpadom.