Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.02.2016 - 15:53  //  aktualizácia: 11.02.2016 - 15:54  //  zobrazené: 4958

Ohľadom Hlavnej ulice

predkladateľ: Mgr. Jozef Varsányi

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 28. januára 2016

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 01. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Uviedol, že by mal interpeláciu ohľadom Hlavnej ulice; Hlavná ulica je hlavná, kde sú banky, inštitúcie, firmy; táto ulica je zle označená, poradie čísiel je zlé; napríklad je tridsiatka a potom je tridstaťosmička, alebo najprv je tridsaťosem a potom je tridsať; keď sem príde cudzinec, alebo nejaká firma hľadá niekoho, tak to nevie nájsť; popisné čísla sú dobré, ale nie tie uličné, kde je sedem, deväť, dvanásť, ale je tridsaťosem, potom je tridsať a potom je dvadsaťdva; treba v tom urobiť poriadok, aspoň na hlavnej ulici, kde sú inštitúcie a firmy.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Súpisné čísla a orientačné čísla stavbám sa určujú v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Podľa platných právnych predpisov sú dva druhy číslovania stavieb, a to číslovanie súpisnými číslami a číslovanie orientačnými číslami. Súpisné číslo sa určuje každej budove. Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1. Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla pre budúce budovy. V číselnom rade orientačných čísiel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísiel sa pridá veľké písmeno abecedy. Súpisné číslo a orientačné číslo určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená.

 

Ulica Hlavná je jedna z najstarších ulíc v meste, pridelením súpisného čísla a orientačného čísla v spojení s názvom ulice vznikla adresa, na ktorej sú občania prihlásení k trvalému pobytu resp. adresa, ktorú majú fyzické osoby a právnické osoby uvedené ako miesto podnikania resp. sídlo firmy.

Prečíslovanie budov na ulici by malo za následok výmenu všetkých dokladov, v ktorých sa uvádza adresa trvalého pobytu (u občanov prihlásených k trvalému pobytu) a taktiež výmenu všetkých dokladov súvisiacich s adresou miesta podnikania fyzickej osoby resp. sídla firmy právnickej osoby.

V prípade, že by došlo k výstavbe budúcich budov na Hlavnej ulici (medzi existujúce budovy), znova by sa matematický rad pridelených súpisných čísiel narušil, a tak by sa mohla ulica prečíslovávať takmer pri každej novej stavbe.