Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.02.2018 - 09:51  //  aktualizácia: 15.02.2018 - 09:53  //  zobrazené: 1612

Ohľadne upozornenia obyvateľkou Šale na nebezpečenstvo poškodenia pamätných tabúľ, ktoré sú umiestnené na fasáde budovy MsÚ

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 1. februára 2018


V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 01. 02. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. Bola som upozornená obyvateľkou Šale na nebezpečenstvo poškodenia pamätných tabúľ, ktoré sú umiestnené na fasáde budovy MsÚ, na ktorej v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné stavebné práce.
Otázka:
Zabezpečí mesto prostredníctvom kompetentných pracovníkov urýchlené odmontovanie
a uloženie tabúľ na bezpečné miesto?
    
2. Na zasadnutí Rady školy pri ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM v Šali dňa 29. 1. 2018 odznela požiadavka, aby poslanci MsZ boli oboznámení aj s pridelenými normatívnymi finančnými prostriedkami ministerstva školstva jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa z dôvodu porovnania schváleného, resp. upraveného rozpočtu škôl.
Otázka:
Mohla by ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM horeuvedenú informáciu dostávať pravidelne?

3. Otázka:
Je v silách mesta zabezpečiť „generálne vyčistenie“ a skultivovanie verejných priestranstiev (okolie domov kultúry, pešia zóna, Budovateľská ul., nemocničný park, Vlčanská ul., Kráľovská ul., Dolná ul. a ulice na sídliskách a v obytných štvrtiach, kruhové objazdy atď.) so zameraním na vyhrabanie nečistoty z kríkových porastov, orezanie stromov a kríkov, vyčistenie krajníc, odstránenie náletových drevín, vypletie
a ošetrenie kvetinových záhonov a pod.?
Obyvatelia sa sťažujú na špinu a neporiadok na verejných priestranstvách a tento počin mesta by veľmi uvítali. Zároveň by ich motivoval k tomu, aby čistotu a poriadok udržiavali, lebo ako hovorí bonmot: „Poriadok sa nerobí, ale udržiava.“

4. Otázka:
Má mestská polícia povinnosť a právo upozorniť na neporiadok a špinu v okolí objektov firiem a verejných inštitúcií a udeliť im za to pokutu ?“

5. Otázka:
Je pre mesto veľmi náročnou úlohou zabezpečiť dostatočné osvetlenie na autobusovej stanici v Šali a na Hviezdoslavovej ul. pri budove vodárenskej spoločnosti ?“
   
6. Otázka:
Dala by sa skrátiť doba, za ktorú realizuje firma Buch drobné stavebné opravy na verejných priestranstvách v zmysle podnetov a požiadaviek občanov? Jedná sa napr. o výmenu dlaždíc a obrubníkov, opravu prepadnutej zámkovej dlažby, odstránenie nebezpečných prvkov
a pod.

7. V rámci projektu, ktorý vyhrala ZŠ P. Pázmanya od firmy Raiffeisen sa vybudoval štrkový záhon pri plote školského dvora, z ktorého sa kotúľajú kamene na chodník a cestu a môžu spôsobiť zranenie chodcov a poškodenie motorových vozidiel.
Otázka:
Je v silách mesta zabezpečiť osadenie vyvýšenej zábrany napr. betónového obrubníka resp. palisády na zabránenie vypadávania štrku zo záhona ?

8. V rámci odpratávania snehu bol na Školskej ulici veľmi znečistený chodník, lebo odhŕňač sa na úrovni hlavného vchodu do ZŠ Ľ. Štúra nevedel dobre pohybovať, pretože mu v ceste zavadzali dopravná značka a stĺp verejného osvetlenia, ktoré sú umiestnené tesne vedľa seba pri vyvýšenom prechode pre chodcov.
Otázka:
Zabezpečí mesto odstránenie nevhodne umiestnenej dopravnej značky a jej premiestnenie na stĺp verejného osvetlenia súčasne s uprataním rozrytej zeminy na briežku kostolnej záhrady do pôvodného stavu a vyčistením chodníka od kopy blata?

9. Vedelo by mesto zariadiť opravu svietidiel, ktoré sú umiestnené v betónových stojanoch na chodníkoch CMZ-ky formou reklamácie u dodávateľa?
 Oslovili sme vedenie ZUŠ v Šali, ktoré je ochotné pomôcť pri estetickom vylepšení betónových stojanov, avšak len v prípade, že tieto budú slúžiť svojmu účelu.

10. Otázka:
Chystá sa mesto pokračovať v tradícii vysádzania stromov v Sade novorodencov ?

11. S radosťou sme prijali správu o tom, že transformátorová stanica na Kráľovskej ul. bola na náš podnet vyhlásená kompetentným úradom za technickú pamiatku.
Otázka:
Zabezpečí kompetentný úrad zrekonštruovanie objektu trafostanice s vybavením a nápisom, aby mohol slúžiť pre informáciu verejnosti?

12. Na CMZ-ke je dlhodobým problémom chýbajúce WC pre verejnosť, na ktorý sa sťažujú hlavne mamičky s malými deťmi.
Otázka:
Bolo by možné otvoriť jestvujúce WC za pódiom amfiteátra pre verejnosť so systémom vyberania vstupného formou automatu na dverách za symbolickú cenu napr. 20 centov?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

1. Pamätné tabule boli bezpečne demontované a uložené na MeT Šaľa (terajšie pracovisko mestského úradu) dňa 31. 01. 2018.

2. V tabuľke (príloha č. 1) je prehľad normatívnych finančných prostriedkov tzv. prenesené kompetencie (modrou farbou zverejnené na stránke minedu.sk, ružovou farbou schválený rozpočet na rok 2018 a žltou farbou predpokladaná úprava rozpočtu, ktorá sa nedá urobiť skôr, kým nie sú zverejnené presné údaje z ministerskej stránky).
Všetky údaje sú verejne prístupné na stránke MŠVVaŠ SR alebo na stránke mesta Šaľa, samozrejme okrem 1. úpravy rozpočtu, ktoré bude predmetom schvaľovania MsZ až v marci.

3. V jarných mesiacoch bude zabezpečené vyčistenie celého mesta od zimného posypu, vyhrabanie a orezanie kríkov, jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrenie a výsadby záhonov a počas sezóny vyčistenie krajníc komunikácií herbicídnym postrekom a následne mechanické dočistenie krajníc.

4. Mestská polícia dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Ak fyzická osoba znečistí verejné priestranstvo, môže ho riešiť mestská polícia.

5. Verejné osvetlenie osvetľuje prioritne cesty a chodníky vo verejných priestranstvách.
Vo Vami uvedených lokalitách neboli podľa auditu verejného osvetlenia zaznamenané žiadne nedostatky. Verejné osvetlenie nemá osvetľovať súkromné pozemky.

6. Na základe rámcovej zmluvy s dodávateľom havarijných opráv, sú správcom nahlásené opravy vykonávané a aj odstránené najneskôr do 48 hodín. Vami uvádzané opravy boli pravdepodobne reklamačné závady riešené s konkrétnymi dodávateľmi jednotlivých stavieb v rámci záručných lehôt.

7. Mesto zabezpečí osadenie parkových obrubníkov popri chodníku, aby nedochádzalo k posunu kameňov na priľahlý chodník v priaznivejšom ročnom období.

8. Verejné osvetlenie a dopravné značenie bolo umiestnené v rámci schváleného projektu financovaného z európskych fondov. Z dôvodu zúženého profilu chodníka dochádza k zásahu techniky zimnej údržby k zásahu do verejnej zelene, túto skutočnosť budeme riešiť použitím menšej techniky pre výkon zimnej údržby. Nečistoty na chodníku boli odstránené pracovníkmi verejnoprospešných prác dňa 12. 02. 2018.

9. Mesto uplatní reklamáciu osvetlenia v betónových stĺpikoch v rámci CMZ u dodávateľa stavby AVA-stav s.r.o. Galanta.

10. Nové stromy v Sade novorodencov vysádzať v tomto a v budúcom roku nebudeme, pretože tam bola zrealizovaná revitalizácia z nenávratného finančného príspevku a momentálne plynie monitorovacie obdobie tzn. nie je možný žiadny zásah do uvedeného územia.

11. V zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov má vlastník kultúrnej pamiatky okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky. Za účelom zachovania pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky má vlastník kultúrnej pamiatky právo požiadať obec a Ministerstvo kultúry SR o finančný príspevok alebo o poskytnutie štátnej pomoci. Nakoľko je v súčasnosti predmetná kultúrna pamiatka vo vlastníctve fyzickej osoby, iba tejto fyzickej osobe ako vlastníkovi prislúchajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pamiatkového fondu. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta bude viesť s vlastníkom rokovanie za účelom dohodnutia podmienok užívania predmetnej kultúrnej pamiatky takým spôsobom, aby boli zachované jej pamiatkové hodnoty a slúžila pre informáciu širokej verejnosti.

12. Nakoľko bola CMZ vybudovaná z finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, je stále v monitorovacom období. V tomto monitorovacom období podliehajú všetky zásahy do CMZ predchádzajúcemu súhlasu riadiaceho orgánu. V prípade zásadných zásahov môže riadiaci orgán požadovať vrátenie časti poskytnutých finančných prostriedkov.
Mestský úrad u riadiaceho orgánu prešetrí možnosť a podmienky používania WC za pódiom amfiteátra verejnosťou.  


S pozdravom

 

 


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 


Vypracoval:
Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ
Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ
Ing. Gabriela Braníková, referent ŽP
Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP
Ing. Elena Matajsová, referent pre investičnú činnosť
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

 

Prílohy

1b príloha č. 1 - tabuľka

(docx - 16.08 kB)