Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.02.2017 - 09:54  //  aktualizácia: 10.02.2017 - 10:01  //  zobrazené: 447

Ohľadne školského vzdelávacieho programu

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Vec

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 26. januára 2017

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 01. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Chcel by informovať mestské zastupiteľstvo, alebo všetkých prítomných a samozrejme aj s následnou otázkou v zasadaní rady školy na tému poskytovania informácií; minulý rok
p. Michalková požiadala p. riaditeľa danej školy o sprístupnenie školského vzdelávacieho programu, ktorý vlastne rozširuje štátny vzdelávací, vlastne sú to hodiny navyše, ktoré si volí škola, ktoré odučí navyše oproti klasickému výučbovému programu; dozvedela sa teda, že tieto údaje jej neposkytne spôsobom, že by jej to zaslal na mail atď., a môže si to prísť odkonzultovať do zborovne, s čím p. Michalková nesúhlasila a požiadala ho, aby poprosil
p. riaditeľa atď.; poprosil teda p. riaditeľa, p. riaditeľ prisľúbil, že najprv sa musí porozprávať s učiteľmi, lebo to je ich know-how, čiže ako keby to bolo niečo tajné, na základe čoho učia deti; samozrejme výsledok bol ten istý, na podnet zriaďovateľ školy zvolal mimoriadne zasadanie školskej rady, kde sa začalo celé teátro; kde sme dospeli teda k tomu, že rodičia, ktorí boli prítomní, učitelia, ktorí boli prítomní, boli proti zverejneniu na webovej stránke, čo p. Angelovovi a aj jemu prišlo úplne normálne; p. riaditeľ dokonca vycestoval do Nových Zámkov dať si vysvetliť, kde to musí, nemusí vyvesiť, nevyvesiť; samozrejme došlo k nejakému hlasovaniu, o ktorom sme vôbec nemali podľa neho hlasovať; s tým, že by to mohlo byť na webovej stránke, samozrejme sa aj zhoduje aj názor zástupcu zriaďovateľa;
má tu z ministerstva vyjadrenie, nebude to citovať celé, ale je tam, že riaditeľ školy je povinný na verejne prístupnom mieste, môžeme sa doťahovať, čo je verejne prístupné miesto;
on osobne si myslí, že verejne prístupné miesto – zborovňa, ako si zvolil p. riaditeľ, určite nie je, pretože sa pokúsil okolo deviatej večer prísť a bolo zamknuté; tak sa pokúsil, keď išiel prvýkrát do práce niekedy na začiatku roku okolo piatej, tiež bolo zamknuté; na druhej strane, k zápisu z rady školy sa dostal len tak, lebo ho nenašiel ani na stránke školy, ani na výveske, údajne visel v riaditeľni, on ho má; pomaly sa bude musieť chodiť pozerať každý deň do školy, kedy bude rada školy, doteraz mu to chodilo mailom.

Chcel by sa opýtať, kedy mesto takéto „šaškárne“ v 21. storočí zastaví; nechce sa mu tam sedieť v rade školy a byť tam za šašov, pretože tak, ako p. Angelov, aj on má ten názor, že to je obyčajný jeden dokument, ktorý rozširuje, v zápisnici už to nie je žiadne know-how školy atď.; pokiaľ sa tam objavovali veci, my vieme čo je za tým; keď sa ho pýtal, čo je za tým, „nebudeme hovoriť“, tak potom on si môže myslieť, že za tým možno hlasujú rodičia, aby mali lepšie známky, učitelia sa boja, aby nemali po prémiách a nevie čo; to si môžeme potom myslieť všetci, že čo je za tým; podľa neho chcela jedny hlúpe hodiny navyše, podľa ktorých asi ako jeden z mála rodičov chcela kontrolovať, ako jej dieťa prospieva, neprosieva, učili, neučili; v zápisnici je, že to rodičia mali prednesené na nejakom plenárnom zasadaní, ktorého sa ona nezúčastnila; chcel by vidieť, koľko rodičov si to zapamätalo, alebo samých od seba chodí čítať.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Po komunikácii s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je zrejmé, že zriaďovateľ môže nariadiť povinné zverejnenie školského vzdelávacieho programu jednotlivých škôl a školských zariadení na ich webovej stránke.

Zriaďovateľ vydal pokyn pre riaditeľov škôl a školských zariadení (viď. príloha) pre zverejnenie Školského vzdelávacieho programu na webových stránkach základných škôl a školských zariadení s termínom splnenia najneskôr do 28. 02. 2017.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Prílohy