Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.12.2014 - 11:25  //  aktualizácia: 05.01.2015 - 08:55  //  zobrazené: 789

Ohľadne projektu "Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali"

číslo: I38/2014

Požadované informácie:

 

1. meno subjektu, ktorý pre mesto pripravil / konzultoval žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu financovaného z eurofondov s názvom “Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ a tomu zodpovedajúcu zmluvu mesta s týmto subjektom (ak obec žiadosť nevypracovala sama)

2. mená ostatných – neúspešných - subjektov, ktoré mesto pri obstarávaní prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu financovaného z eurofondov s názvom “Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ oslovilo resp. informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk (ak mesto žiadosť nevypracovalo samo)

3. ak bol súčasťou projektu “Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ externý manažment projektu, žiadame o meno/á subjektu/ov, ktorý tento externý manažment zabezpečoval a tomu zodpovedajúcu zmluvu mesta s týmto subjektom (ak mesto projektový manažment nevykonávalo samo)

4. mená ostatných – neúspešných - subjektov, ktoré mesto pri obstarávaní externého manažmentu k projektu financovaného z eurofondov s názvom “Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ oslovilo resp. informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk (ak mesto projektový manažment nevykonávalo samo)

5. meno subjektu, ktorý v mene mesta pripravoval / organizoval verejné obstarávanie s názvomOpatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – nákup čistiacej techniky”(ak VO mesto nepripravovalo/ neorganizovalo samo) a zmluvu mesta s týmto subjektom (odkaz na výsledok VO).

 

Sprístupnené informácie:

1. meno subjektu: East Slovakian Innovation & Rural Development Agency (ESIRA), s. r. o., Námestie Martina Benku č. 2, 811 07 Bratislava, IČO: 36571377. 

Mandátna zmluva č. 16/09/09/623 v zmysle § 566 a následných §-ov Obchodného      zákonníka zo dňa 01. 10. 2009 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4      strany formátu A4.

2. Názvy celkom 5 oslovených subjektov (z toho 4 boli neúspešné) sú uvedené priamo v zápise z vyhodnotenia ponúk – posielame vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

Zároveň bola Výzva na predkladanie ponúk zverejnená na webovej stránke mesta – posielame zo spisu kópiu vytlačenej stránky aj výzvu vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4, výzvu nájdete aj na linku:

http://www.sala.sk/aaa_data/esam/pp/f109-1-1.pdf

Zároveň bolo zverejnené aj oznámenie o výsledku priamo na webovej stránke mesta.
Výsledok: http://www.sala.sk/aaa_data/esam/pp/f109-2-1.pdf


K bodom č. 3 a č.4: 

Súčasťou žiadosti o NFP boli aj plánované výdavky na externý manažment, avšak táto aktivita sa nerealizovala, takže sa ani nerealizoval výber dodávateľa na tieto služby. Mesto si realizuje projektový manažment vlastnými kapacitami.

5. Mesto realizovalo verejné obstarávanie na zákazku „Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – nákup čistiacej techniky“ vlastnými kapacitami samo.

Prílohy