Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 31.03.2017 - 08:19  //  aktualizácia: 31.03.2017 - 08:21  //  zobrazené: 1576

Ohľadne plánu na rok 2017 s doplnením dopravných zrkadiel v mestskej časti Veča

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 16. marca 2017

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2017,
ste písomne podali interpeláciu v znení:

 

 1. Aký je plán na rok 2017 s doplnením dopravných zrkadiel v mestskej časti Veča, či je možné doplniť zrkadlo na sídlisku vo Veči, presnejšie smerom k Tescu, kde sa križujú ulice Hollého a Narcisová; v tomto prípade je zrkadlo nevyhnutnosť, z dôvodu zlej viditeľnosti chodcov prichádzajúcich sprava na priechod pre chodcov a z dôvodu zlej viditeľnosti áut prichádzajúcich sprava na križovatku.

   

 2. Na sídlisku vo Veči sú premnožené hlodavce; opýtal sa, kedy bude vykonaná deratizácia.

   

 3. Kedy bude možné opraviť jamy, ktoré sú na Kukučínovej ulici pri garážach v strede chodníka a na ulici Jána Kollára pri spomaľovači.

   

  V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

   

 4. Osadenie dopravných zrkadiel bolo už prerokované s dopravným inžinierom a budú osadené najneskôr v priebehu letných mesiacov 2017.

   

 5. Celomestskú deratizáciu mesto vyhlasuje v zmysle VZN č. 13/2014 o celomestskej deratizácii každoročne obvykle na jeseň z dôvodu, že v zimných mesiacoch sa vplyvom poveternostných podmienok zdecimuje populácia hlodavcov.

  Na jeseň je z pohľadu životného cyklu hlodavcov deratizácia účinnejšia, ako jarná. Jarnú celomestskú deratizáciu vyhlasuje mesto len v rokoch, ktoré sú v zime teplotne nadpriemerné a je zaznamenaný väčší výskyt hlodavcov na celom území mesta. Počas predchádzajúcej zimy bolo dosť dlhé obdobie, kedy bola zem premrznutá a takisto sa

  snehová pokrývka držala dlhšie, ako po iné roky. Pri lokálnom premnožení hlodavcov sa vykonáva deratizácia v kanalizačnej sieti v postihnutej oblasti. Mesto na základe Vašej interpelácie vyzve Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Šaľa, na vykonanie lokálnej deratizácie na Vami uvedených uliciach (Narcisova, Lúčna, Cintorínska, Hollého). Je však potrebné, aby si v tomto čase aj správcovia bytových domov na týchto uliciach vykonali deratizáciu interiérov ako aj časti exteriéru bytového domu v trase kanalizačnej prípojky vrátane vpuste. Tieto časti kanalizácie podľa vyjadrenia správcu kanalizačnej siete prislúchajú k jednotlivým bytovým  domom.

   

 6. S opravami výtlkov sa začalo ihneď po ukončení zimnej údržby (15. 03. 2017), v čase podania interpelácie bola už časť výtlkov opravená.

   

   

  S pozdravom

   

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali