Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.11.2016 - 14:48  //  aktualizácia: 30.11.2016 - 14:48  //  zobrazené: 428

Ohľadne komunikácie mesta so štátnymi orgánmi v téme obchvatu mesta Šaľa v roku 2016

číslo: I38/2016

Požadované informácie: ohľadom komunikácie mesta so štátnymi orgánmi v téme obchvatu mesta Šaľa v roku 2016.

 

  1. Kto z mestského úradu/vedenia mesta a kedy komunikoval na tému obchvatu so štátnymi inštitúciami, najmä Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financií a Slovenská správa ciest, pripadne ďalšie inštitúcie za rok 2016?

  2. Obsah/kópie emailovej pripadne listovej komunikácie so štátnymi inštitúciami v téme obchvatu za rok 2016, tak aby bolo zrejme kto je odosielateľ a prijímateľ.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

K bodu 1.

 

Zástupkyňa primátora mesta Šaľa PaedDr. Danica Lehocká, PhD.:

So spomenutými inštitúciami komunikuje priebežne podľa dispozície vecne príslušných zamestnancov, resp. predstaviteľov  inštitúcií. SSC, ministerstvo dopravy a financií naposledy pred troma týždňami. Nakoľko nemá pracovno-právny vzťah s MsÚ, nerobí si výkaz a teda neeviduje kalendár stretnutí, ktoré absolvuje priebežne, nakoľko jej záujmom nie je vykázať počet stretnutí, resp. hodín strávených na týchto stretnutiach, ale využitie každej možnosti
na apelovanie urgentnosti potreby riešenia situácie a informovanie sa o stave riešenia. Uvedená komunikácia prebehla na báze osobných stretnutí.

 

Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický:

Mesto Šaľa nevedie presnú evidenciu všetkých rokovaní a stretnutí primátora mesta Šaľa. Ten využíva každú možnú  príležitosť na diskusiu, apelovanie či lobbing za obchvat.

V roku 2016 rokoval  napr. s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest Ing.  Romanom Žemberom v Bratislave dňa 27. 01. 2016. Tému  obchvatu riešil aj na stretnutí s predsedom predstavenstva Duslo a.s. Ing. Petrom Cingrom dňa 20.4.2016 .

Dňa 28. 04. 2016 v Galante v rámci zasadnutia ZMO GA-SA komunikoval na tému obchvatu s vtedajším štátnym tajomníkom Arpádom Érsekom z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Niet príležitosti, kedy by o obchvate nehovorili s generálnym riaditeľom Duslo a.s.
Ing. Petrom Bláhom, rovnako sa uskutočnili ďalšie stretnutia, v rámci ktorých sa otvorila aj téma obchvatu napr. s pani poslankyňou VÚC a riaditeľkou ÚPSVaR Nové Zámky
Ing. Helenou Bohátovou, niektorými ďalšími poslancami VÚC  a aj starostami obcí okresu Šaľa.

Dňa 12. 10. 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na Stavebnom úrade v Šali, za účasti
Ing. Emerencie Závadskej zo Slovenskej správy ciest, ktorá má na starosti projekt obchvatu mesta Šaľa.

 

K bodu 2.

Korešpondencia za rok 2016:

  • List ministrovi dopravy zo dňa 26. 07. 2016 Cesta I/75 Šaľa – obchvat mesta Šaľa - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – dve strany formátu A4 (v kópii na SSC).

  • List primátorovi -  odpoveď z MDVaRR SR zo dňa 09. 08. 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – dve strany formátu A4.

  • Cesta I/75 Šaľa, obchvat – žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby zo SSC - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – dve strany formátu A4.

  • Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenie od ústneho pojednávania zo dňa 18. 10. 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – štyri strany formátu A4.