Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.02.2016 - 15:45  //  aktualizácia: 15.02.2016 - 15:48  //  zobrazené: 1468

Ohľadne dopravného značenia, aktivačných pracovníkov, železničnej stanici v Šali

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 28. januára 2016


V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 01. 2016, ste predniesli interpelácie v znení:

1.    Podľa fotodokumentácie, ktorú predložila, je pri výtvarnom odbore ľudovej školy umenia (budova ZUŠ) otvorená šaschta, či by mohlo mesto s týmto niečo urobiť, lebo to je nebezpečná vec.
2.    Či by mohla skupina aktivačných pracovníkov zájsť zametať aj na Budovateľskú ulicu, lebo je tam špina.
3.    Otázka ohľadom dopravného značenia, či by bolo možné na ulici Hlbokej (oproti Čibrikovi) a pri kríži (pri Základnej škole J. Murgaša) dať desať metrov od križovatky  zákaz státia vozidiel, lebo tam majú problémy, že je to neprehľadné a z dlhodobého hľadiska či by bolo možné riešiť, mesto či by sa do toho mohlo angažovať, vstup od Galanty a samozrejme pri Trikote túto križovatku, ktorá je unikátna, riešiť ako kruhový objazd alebo pomocou semaforu.
4.    Uviedla, že dnes nafotili železničnú stanicu v Šali, lebo mnohí nepoužívajú železničnú stanicu a nevedia možno, aký je tam technický stav, ale celkove estetický; opýtala sa, či by mohlo mesto požiadať ministerstvo dopravy o skultúrnenie tejto našej stanice, pretože sa informovala, že existuje určitý štandard železničných staníc, t. j. zoznam, kde momentálne patrí asi tridsať miest a sú tam také stanice ako Šenkvice, Pezinok a tak, ktoré vlastne sú pod patronátom tohto ministerstva a sú kontrolované; proste niekto nad tým dohliada, pretože si myslí, že toto nie je vizitka okresného mesta, čo teraz budete vidieť (prezentácia fotiek), toto je na hranici bezpečnosti, čo sa týka aj bicyklov, že to tam je mráz, dážď, to všetko vlastne bez prístrešku, autá stoja v mlákach; (foto z toaliet) uviedla, že toto je záchod pre mužov aj ženy spolu, aj pre invalidných; ten zápach sa nedá opísať; na ďalšej fotke uviedla, že to je prívod vody v 21. storočí; je to na pováženie, že takto to vyzerá; tá pani sa snaží udržiavať poriadok, ale to je o tom technickom stave.
5.    Opýtala sa, že keď sa bude robiť klientske centrum, či by mohla byť zakomponovaná jedna nástenka, kde by boli interpelácie poslancov v písomnej forme, pretože mnoho ľudí nechodí na internet, nemajú prístup k počítaču, že by si potom prečítali aj s riešením tie otázky.           

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na Vaše interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

1.    Pozemok na Hlavnej ul. pod a pred ZUŠ-kou je vo vlastníctve mesta. Pred budovou
ZUŠ–ky sa nachádzajú (podľa DTM – digitálnej technickej mapy) nasledovné inžinierske siete: voda, telekomunikácie, plyn, kanalizácia. Rozvody NN sú nadzemné.
Vodovodná a kanalizačná šachta – tieto siete sú v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Galanta.
Dňa 11. 02. 2016 bola vodovodná šachta (za prítomnosti zamestnanca Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a zamestnanca mesta p. Miroslava Políčka) uzatvorená.

2.    V prípade priaznivého počasia sa Budovateľská ulica bude čistiť v utorok (16. 02. 2016).

3.    Umiestnenie a úprava dopravného značenia bude riešená v spolupráci s dopravným inžinierom v 1. polovici roka 2016.

4.    Železničná stanica, súpisné číslo 21, budova nachádzajúca sa na parcele registra C
č. 2861, je evidovaná na liste vlastníctva č. 2214, vlastníkom je Slovenská republika, správcom sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Klementisova č. 8, 813 61  Bratislava.
Na základe Vášho podnetu v rámci interpelácií podaných na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, konaného dňa 28. 01. 2016, oslovíme listom správcu majetku štátu – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), v ktorom navrhneme spoločné stretnutie za účelom preverenia Vami uvádzaných skutočností, ako aj hľadania spoločného riešenia tohto problému.

5.    K umiestneniu nástenky v priestoroch plánovaného klientskeho centra sa t.č. nie je možné záväzne vyjadriť, nakoľko sa v týchto priestoroch plánuje s presklením stien. V prípade, že bude možné z technického hľadiska nástenku umiestniť, bude tejto požiadavke vyhovené.  


S pozdravom