Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.07.2020 - 09:55  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 09:56  //  zobrazené: 1494

Ohľadne domova dôchodcov a opatrení proti COVID19

predkladateľ: Ing. Tibor Baran

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2020,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Uviedol, že bude veľmi stručný, lebo schválenie ôsmeho bodu programu v časti A viacmennej dáva odpoveď na otázky, ktoré chce vzniesť; dodal, že okrem tých všeobecne známych informácií, ktoré obdržali všetci členovia mestského zastupiteľstva,
p. primátor atď., aj iní funkcionári, ho oslovil príbuzný jedného z obyvateľov Domovu dôchodcov, p. Diószeghy, ktorý ho požiadal, aby interpeloval na tému: „prečo sa nepristúpilo k otvoreniu Domovu dôchodcov hneď po. 03. 04?“; „prečo p. riaditeľka tvrdila, že má nariadenie od Úradu regionálneho zdravotníctva ohľadom uvoľňovania opatrení, keď to nebola pravda?“; „čo sa zmenilo medzi 08. 07. a 09. 07., keď zrazu 10. 07. ráno
p. primátor oznamuje už otváranie Domova dôchodcov dňom 15. 07.“; „keď už padlo rozhodnutie, prečo sa ... atď.“; sú tu štyri otázky, končí to, „prečo je režim zbytočne prísny?“; odovzdal to písomne aj so sprievodnými dokumentami, nakoľko odpoveď na tieto otázky v budúcnosti pravdepodobne príde.“ 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

 

Dňa  12. 06. 2020 bola na Útvare hlavného kontrolóra mesta Šaľa zaevidovaná sťažnosť, v ktorej rodinný príslušník domova dôchodcov vyjadril nespokojnosť s prijatými opatreniami, zo strany riaditeľky Domova dôchodcov Šaľa, v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Predmet sťažnosti vyjadruje obsah žiadosti o interpeláciu. Z uvedeného je zrejmé, že odpoveď na interpeláciu bude vychádzať z riešenia sťažnosti, ktoré podlieha osobitnému režimu, upravenému v internom predpise mesta Šaľa „Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Šaľa“.  

Sťažnosť na štatutára organizácie zriadenej mestom rieši mandátová komisia menovaná mestským zastupiteľstvom.

Z tohto titulu bola Uznesením MsZ  č. 4/2020-VI. zo dňa 25. 06. 2020  menovaná komisia na prešetrenie sťažnosti proti postupu riaditeľky Domova dôchodcov Šaľa pri uvoľňovaní opatrení, súvisiacich s ochorením COVID – 19.

 

Výsledok riešenia sťažnosti  bude odpoveďou na interpeláciu Ing. T. Barana.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta