Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.11.2016 - 14:50  //  aktualizácia: 30.11.2016 - 14:50  //  zobrazené: 1407

Ohľadne cyklotrasy v úseku Šaľa - Kolárovo

číslo: I40/2016

Požadované informácie, citujeme:

 

„Začiatkom roka som v médiách zachytil informáciu, že sa má vybudovať cyklotrasa v úseku Šaľa - Kolárovo, a to na korune hrádze pri Váhu. Informačné tabule sú tam už osadené. Neviete mi povedať, či bude vyhotovené aj asfaltovanie trasy a ak áno, kedy sa plánuje so začatím a ukončením projektu.“

 

Sprístupnené informácie:

 

Z Vašej žiadosti usudzujeme, že ste zachytili informáciu o projekte Regionálneho združenia Váh – Dunaj - Ipeľ a dotknutých obcí a miest ohľadom získania dotácie
na projektovú dokumentáciu cyklotrasy.

V tejto súvislosti môžeme potvrdiť, že Mestské zastupiteľstvo v Šali schválilo zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov s vyššie uvedeným regionálnym združením, a mestami Nové Zámky, Kolárovo, obcami Trnovec nad Váhom, Selice, Zemné, Komoča, Nesvady,   dedina   Mládeže,   Neded   a Vlčany  za    účelom     spolufinancovania   projektu:

„Vypracovanie projektových dokumentácií pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky
na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“. Na tento účel združenie získalo dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 40 000 EUR. Zmluva zatiaľ nebola mestu doručená na podpis. Avšak projektové práce už sú pomaly ukončené.

Materiál, ktorý  bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Šali dňa
27. októbra 2016 posielame v prílohe, obsahuje totiž popis plánovaných trás a vyhotovenia cyklotrás. Ako je uvedené vo vyjadrení projektanta: Na korunách ochranných hrádzí bude úprava riešená asfaltobetónom, rovnako bude riešená aj úprava plôch spevnených cestnými panelmi, resp. zvetralým asfaltom. Podľa zástupcu združenia po spracovaní projektovej dokumentácie začnú s povoľovacím procesom. Prostriedky však na výstavbu cyklotrasy nemajú, budú sa o ne uchádzať vo výzvach napr. cez program cezhraničnej spolupráce s Maďarskom -  Interreg.

Toto všetko sa však týka len projekčnej prípravy cyklotrasy vedenej po ľavej ochrannej hrádzi. Teda keď to berieme na území mesta Šaľa, tak na Večianskej strane.

 

Čo sa týka cyklotrasy na pravej ochrannej hrádzi, tu vyvíjal aktivity Nitriansky samosprávny kraj (ďalej len NSK)“. V rámci projektu realizovaného v minulom roku osadil značenie cyklotrasy.

Ako je uvedené v dokumente: Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy NSK na roky
2016 - 2020, ktorá bola schválená v Zastupiteľstve NSK dňa 21. 03. 2016, na str.  108 - 
V závere roka 2015 bol doznačený úsek Kolárovo – Šaľa, čím sa vyznačila celá trasa z hľadiska cykloturistiky na území NSK.

Po komunikácii s Ing. Karolom Juricom, ktorý zastrešuje oblasť cyklodopravy na NSK, sme dostali informáciu, že NSK z rozpočtu pripravuje projekčne ďalšie trasy, ale hlavne so zámerom napojenia Nitry na Eurovelo 6. Zároveň do rozpočtu plánuje prostriedky v rozsahu postačujúcom cca na  výstavbu 3-5 km ročne, teda prioritu napojenia Nitry na Eurovelo 6, čo je cca 35 km, pri tomto tempe schvaľovania prostriedkov v rozpočte NSK postavia tak za  cca 7 rokov.  Preto budovanie cyklotrasy pri Váhu je reálnejšie cez projekty združenia
Váh - Dunaj - Ipeľ. Jedine, že by NSK vyčlenil prostriedky navyše.