Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 14.07.2017 - 12:24  //  aktualizácia: 14.07.2017 - 12:25  //  zobrazené: 1809

Ohľadne čistenia kanalizácie v Šali

predkladateľ: Mgr. Jozef Varsányi

Vec
Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2017


V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. 06. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

„Minulý týždeň čistili kanalizácie v Šali; vyberali kanalizačné vpuste napríklad na ulici Pionierskej, kde máme najväčšiu 250 priemer, tam ide celý odpad do tej čističky; vybrali to a tie koše všetky vyhodili, lebo tie koše sa prvýkrát po tridsiatich rokoch čistili, všetky boli rozpadnuté, tak to zahodili, teraz zostal tam ten priestor; pred svojím domom si to vyčistil vodou, ale keď príde jeseň, príde lístie, to všetko sa zanesie; povedali mu, že my sme za to zodpovední (myslel tým mesto), lebo mesto na to nemá peniaze; opýtal sa, či nemáme na to peniaze, je to mestské; z Povodia Váhu, či „vodárov“, hodili kanalizácie na mesto; opýtali ste sa, či to je pravda.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Do terajšej doby nebolo hlásené žiadne poškodenie zberného koša pri čistení uličných vpustí. Na základe týchto skutočností sme oslovili dodávateľa tejto služby spoločnosť IMK Šaľa, kde nám potvrdili, že skutočne odstránili zberné koše z kanalizácie. S dodávateľom sme sa dohodli, že každé ďalšie poškodenie, ktoré bude zistené pri čistení kanalizačných vpustí, bude operatívne nahlásené a mesto ich postupne bude nahrádzať, resp. opravovať. 

S pozdravom

  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností