Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 05.04.2016 - 15:02  //  aktualizácia: 05.04.2016 - 15:04  //  zobrazené: 1759

Ohľadne autobusových zastávok a návštevnosti kina

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 17. marca 2016


V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016, ste predniesli interpelácie v znení:

1.    „Má interpeláciu od občanov, poslali mu fotky (prezentácia) asi štyroch autobusových zastávok; opýtal sa, čo sa s nimi bude robiť, ako sa budú opravovať, či sa budú opravovať, či je nejaký projekt alebo či treba vyčleniť nejaké financie na to, aký je s tým zámer, lebo to sú také nefunkčné stavby; ľudia, ktorí tam stoja, užívajú mestskú hromadnú dopravu.“    
 
2.    „Aká je návštevnosť kina.“


V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na Vaše interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

1.    V rozpočte na rok 2016 neboli vyčlenené finančné prostriedky na opravu – výmenu autobusových prístreškov. Úpravou rozpočtu sa vyčlení časť finančných prostriedkov na výmenu autobusových prístreškov na ul. Hollého, Dolná, Vlčanská a Štúrova. Prístrešky na ul. Slnečnej plnia svoju funkciu, obnovená bude poškodená sedacia časť.

2.    Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje systematickú činnosť na prevádzku kina
DK Šaľa. Premietania sú realizované v divadelnej sále Domu kultúry s kapacitou sedadiel 353 miest. Pri Kine DK Šaľa funguje aj Filmový klub, ktorý sa zameriava na premietanie nekomerčných a alternatívnych filmov.

Od roku 2013 sme sa zaradili medzi zdigitalizované kiná a nárast v návštevnosti i v tržbách je v porovnaní s ostatnými rokmi viditeľný. V roku 2015 sme v prevádzkovaní  kina oproti roku 2014 zaznamenali  zníženie počtu premietaní, návštevnosti, avšak je zaznamenané zvýšenie tržieb a príjmu pre mesto.  

V roku 2014 bolo zaznamenaných 326 premietaní, ktoré navštívilo 12 384 divákov. Tržby v roku 2014 dosiahli 44 599,50 Eur, pričom sa príjem pre mesto oproti roku 2013 zvýšil o 3 725 Eur.

V roku 2015 bolo v šalianskom kine o 12 premietaní menej (počet premietaní v roku 2015 bol 314), ako v roku 2014 a kino navštívilo o 192 divákov menej (počet divákov v roku 2015 bol 12 192) ako predchádzajúci rok. Tržby však oproti minulému roku stúpli o 1 256,50 Eur. V roku 2015 bola zaznamenaná tržba 45 856 Eur. Oproti roku 2014 sa príjem pre mesto zvýšil o 1 291,97 Eur. V roku 2015 bol zaznamenaný zisk 19 275,97 Eur.
Od 01. 02. 2015 prešla pokladňa kina, kino Šaľa aj celý kultúrny systém v Šali na nový softvér Cinemaware od spoločnosti Ticketware. V súčasnosti sú najväčším negatívom kina staré, nepohodlné sedadlá, zastaraný klimatizačný systém a absencia občerstvenia. Pozitívom kina je najmä plátno, ktoré patrí medzi najväčšie v okolí.

 

rok

počet návštevníkov

počet premietaní

príjem mesta

2011

6 517

221

5 727 Eur

2012

3 691

160

3 189 Eur

2013

10 100

308

14 259 Eur

2014

12 384

326

17 984 Eur

2015

12 192

314

19 275,97 Eur

 

Rok 2015 bol zatiaľ najsilnejším rokom na tržby od digitalizácie kina a aj pred ňou. Avšak počet divákov klesol o 192. Dôvodom poklesu divákov môže byť stále väčšia nespokojnosť so zastaranými sedadlami a absenciou bufetu v kine.


S pozdravom

  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali