Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 02.05.2024 - 14:20  //  aktualizácia: 02.05.2024 - 14:24  //  zobrazené: 218

Ohľadne aktuálneho počtu herní a kasín v meste

predkladateľ: Ing. Ingrid Kántorová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2024, ktoré sa konalo dňa 18. apríla 2024

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 18. 04. 2024,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Chcem sa opýtať na aktuálny počet herní a kasín v meste a chcem požiadať o informáciu, koľkým z nich končí licencia v rokoch 2024, 2025, 2026 a 2027.

  1. Z ktorých etáp/míľnikov Plánu obnovy majú byť hradené cyklotrasy pripravované alebo prechádzajúce mestom Šaľa: a) vnútromestská cyklotrasa, b) cyklotrasa Šaľa-Diakovce, c) cyklotrasa Šaľa-Kolárovo. Keďže hodnotenie 4. míľniku je pozastavené a hrozí jeho nepreplatenie, môže to mať dosah na niektorý z (pripravovaných) projektov?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Aktuálny počet herní: 5

Herne majú licenciu do augusta 2024.

Aktuálny počet kasín: 1

Kasíno má licenciu do februára 2025.

  1. V rámci komponentu  3 – Udržateľná doprava žiadny míľnik č.  4 nie je. Míľniky č.  4 sú

Komponent 8  Míľnik 4: Schválená novela zákona č. 131/2002 o vysokých školách, ktorá zreformuje systém riadenia vysokých škôl

Komponent 9   Míľnik 4: Spustenie aspoň 3 výziev na podporu participácie slovenských subjektov v programoch Horizont Európa a v medzinárodnom výskume a financovaných z fondu obnovy

Komponent 10 Míľnik 4: Spustenie aspoň 3 „one-stop shopov“ (centrá poskytujúce komplexné poradenstvo a služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku.

Ale tieto sa netýkajú komponentu 3, z ktorých je podporovaná cyklistická infraštruktúra.

Plán obnovy je rozsiahly dokument založený na niekoľkých prioritách, ktoré sa zameriavajú na kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Každá z nich sa skladá z tematických komponentov, ktorých je spolu osemnásť. Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície s presnou finančnou alokáciou ako aj časovým harmonogramom, do kedy majú byť splnené. Delia sa menšie časti, tzv. míľniky a ciele, teda kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele. Výnimočnosť investícií z plánu obnovy je založená na prepojení s reformami. Podľa pravidiel čerpania podmienkou uvoľňovania zdrojov je plnenie opatrení – takzvaných CID míľnikov –, ku ktorým sa po dohode s Európskou komisiou členské krajiny zaviazali. Aktualizovaný Plán obnovy a odolnosti SR (vrátane kapitoly REPowerEU) obsahuje 64 reforiem a 60 investícií, ktorých plnenie je rozdelené do 222 míľnikov a cieľov (z toho 30 REPowerEU). Podmienkou získania peňazí je riadne splnenie cieľov a míľnikov v každom balíku. Najmä však ide o reformy na úrovni celej krajiny.

Informácia o tom, z ktorých míľnikov Plánu obnovy majú byť hradené jednotlivé projekty nie je uvedené ani vo výzve ani v samotnej Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Pri jedinom zatiaľ zazmluvnenom projekte financovanom z Plánu obnovy sú známe tieto informácie:

Výzva č. 1

Názov výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Názov Projektu: „Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1. etapa“

Názov investície/reformy: Investícia 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

Názov komponentu: 3 – Udržateľná doprava

V rámci všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú prílohou k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je uvedené ohľadom míľnikov len nasledovné:

„Vykonávateľ má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh k monitorovacej správe (napr. doklady preukazujúce ako Projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov investície a/alebo reformy, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou, doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia predpisov, získané certifikáty a ďalšiu dokumentáciu, ktoré určí Vykonávateľ). Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený v prípade potreby vykonať aj kontrolu v súvislosti s poskytovanými údajmi, informáciami a dokumentáciou a je oprávnený vo vykonávaných kontrolách zohľadniť a overiť aj údaje, informácie, prílohy a dokumentáciu predložené Prijímateľom v monitorovacích správach.“

Zo samostatného dokumentu Plánu obnovy a odolnosti SR však vyplýva, že investícia č. 1 v rámci komponentu 3, ktorá má viesť k naplneniu míľnika pri rozvoji infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy má byť splnená do 30.6.2026:

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1019/kompletny-plan-obnovy.pdf

Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

·  1. Cieľ: Dĺžka novej cyklistickej infraštruktúry aspoň 200 km do 30.06.2026.

· 2. Cieľ: Dĺžka zrekonštruovaných a zmodernizovaných úsekov tratí aspoň 69 km (vážených) do 30.06.2026.

· 3. Cieľ: Dĺžka dispečerizovaných úsekov železničných tratí aspoň 100 km do 30.06.2026.

Teda až v tomto termíne sa bude vyhodnocovať splnenie daného míľnika.

Ďalšie projekty – Cyklotrasa Šaľa – Diakovce, Cyklotrasa Dolné Považie ešte neboli podané a nie je isté, či budú predlžené cez výzvu v rámci Plánu obnovy, alebo skôr cez Program Slovensko ako dopytový projekt, resp. cez Integrované územné investície, kde o projektoch rozhoduje Rada partnerstva NSK.

V rámci momentálne dostupných informácií, je na stránke plánu obnovy výzva č. 3 na podporu cyklistickej infraštruktúry opäť uvedená ako plánovaná (nedávno bola uvádzaná spolu s výzvou č. 4 ako zrušená, zrejme ju teda obnovili).

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z POO na výstavbu cyklistickej infraštruktúry - Dátum vyhlásenia výzvy 6/2024, Dátum ukončenia výzvy 10/2024.

Podľa zamerania výzvy by cyklotrasa Šaľa – Diakovce mohla byť predložená v rámci tejto výzvy z plánu obnovy, kde teda míľniky ostávajú rovnaké ako pri vnútromestskej cyklistickej infraštruktúre a to do 30.6.2026.

Preto nie je možné v súčasnosti identifikovať priamy dopad neplnenia iných míľnikov v rámci iných komponentov POO na projekty mesta.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Mgr. Martina Nováková, referentka ekonomického oddelenia

Ing. Eliška Vargová, referentka pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy