Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.10.2007 - 09:55  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:30  //  zobrazené: 2050

Odstúpenie od nájomnej zmluvy č. 27/97-maj. zo dňa 4.9.1997 v znení Dodatkov č. 1-9.

číslo: I24/2007

Požadované informácie: odstúpenie od nájomnej zmluvy č. 27/97-maj. zo dňa 4.9.1997 v znení Dodatkov č. 1-9.

Sprístupnenie informácie:

V zmysle  Nájomnej  zmluvy č.27/97 zo dňa 17.10.1997  boli  porušované zo strany nájomcu ustanovenia článku  IV. Podmienky nájmu.
Na základe  spoločného rokovania, ktoré  sa uskutočnilo začiatkom  roku  2007 sa spoločnosť
INVEST AG s.r.o. zaviazala zabezpečiť stavebný úver v termíne do 31.5.2007.
Do uvedeného termínu však tento nebol zabezpečený.
Listom  zo  dňa  4.6.2007  sme  odstúpili  od  Nájomnej   zmluvy  č.27/97 zo  dňa 17.10.1997
v znení Dodatku č.1 až 9 ku dňu 30.6.2007.
Listom zo dňa 26.6.2007  ( MsÚ obdržal dňa 23.8.2007 ) nám bolo oznámené, že spoločnosti INVEST AG s.r.o. bol  schválený úver, avšak bez  predloženia bližšieho  potvrdenia  bankou.
Dňa 23.8.2007 MsÚ Šaľa  zasiela  INVEST-u AG s.r.o. list, v ktorom  potvrdzuje odstúpenie
od  zmluvy a zároveň berie na  vedomie a evidujeme žiadosť  spoločnosti  INVEST AG s.r.o.
za účelom odkúpenia pozemkov, ktorá je v súčasnosti predmetom ďalších rokovaní.
Súčasťou  predmetu   rokovania  je  aj  spôsob  prístupu  na  ukončenie stavebných  prác  pre
spoločnosť INVEST AG s.r.o.