Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 16.03.2017 - 12:28  //  aktualizácia: 16.03.2017 - 12:29  //  zobrazené: 443

Odklad daňového priznania živnostníci Sociálnej poisťovni nemusia oznámiť

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú predlženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, nie sú povinné túto skutočnosť oznamovať Sociálnej poisťovni. Poistné v rovnakej výške ako doteraz (určené z vymeriavacieho základu na základe daňového priznania za rok 2015) budú platiť až do 30.9.2017, pričom prípadné finančné rozdiely sa nijakým spôsobom nebudú vyrovnávať. Ak samostatne zárobkovo činnej osobe s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania vznikne povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, poistné z novo určenej sumy bude platiť od 1. októbra 2017 (so splatnosťou do 8. novembra 2017).

            Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1. októbra 2017 (pričom je jedno či má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.6. alebo do 30.9.2017), ak jej príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2016 je vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (5 298 €) a ak má k tomuto dňu platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

            Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného aj samostatne zárobkovo činnej osobe s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania oznámi Sociálna poisťovňa.

zdroj: Sociálna poisťovňa

Venujte pozornosť daňovému priznaniu – je dôležité aj pre sociálne poistenie

            V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2016 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že jeho správne vyplnenie má vplyv na posúdenie vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Pre pochopenie významu údajov v daňovom priznaní pre sociálne poistenie zverejnila Sociálna poisťovňa na webovej stránke www.socpoist.sk aktualizovaný Návod na vyplnenie tých častí daňového priznania SZČO, ktoré sú dôležité pre Sociálnu poisťovňu. Správne vyplnenie údajov je rovnako dôležité aj pre SZČO pre jej dávky zo Sociálnej poisťovne v budúcnosti.

            V daňovom priznaní za rok 2016 sa prvýkrát osobitne vykazujú príjmy z činnosti športovca a športového odborníka. V prípade vzniku povinného poistenia SZČO v závislosti od výšky dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti majú údaje v daňovom priznaní vplyv aj na výpočet sumy vymeriavacieho základu SZČO na platenie poistného na sociálne poistenie. SZČO by mali správnemu vyplneniu daňového priznania venovať náležitú pozornosť.

            Sociálna poisťovňa pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia SZČO      k 1. júlu (resp. 1. októbru) kalendárneho roka a k posúdeniu zániku povinného sociálneho poistenia SZČO k 30. júnu (resp. 30. septembru) kalendárneho roka a pri výpočte vymeriavacieho základu vychádza z údajov, ktoré SZČO uviedla práve vo svojom daňovom priznaní.

zdroj: Sociálna poisťovňa