Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.10.2017 - 12:06  //  aktualizácia: 12.10.2017 - 12:07  //  zobrazené: 650

Obnova vykurovania podniku

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení rozhodnutia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2017/006169-18-Ne zo dňa 03. 10. 2017, v zmysle ktorého sa navrhovaná zmena činnosti

 

„Obnova vykurovania podniku“

 

navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

 

Rozhodnutie je verejnosti prístupné na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali na                   3. poschodí v kancelárii č. 314 v čase úradných hodín.

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Jana Nitrayová

                                                                                                            prednostka

                                                                                                  Mestského úradu v Šali

                                                                                  na základe Poverenia zo dňa  05. 10. 2017