Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.12.2018 - 13:09  //  aktualizácia: 14.12.2018 - 13:11  //  zobrazené: 433

Občianske združenie FK Slovan Duslo Šaľa pozýva

Pozvánka na riadnu a volebnú konferenciu ( ďalej len ako „konferencia“) 
občianskeho združenia FK Slovan Duslo Šaľa, so sídlom Nitrianska 1727/1, 927 05 Šaľa registrovanej na MV SR Sekcia Verejnej správny, IČO: 17642868, ktorá sa uskutoční dňa 10. 01. 2019 o 15.30 hod. v bábkovej sále DK v Šali. 
 
Vážený člen a sympatizant FK Slovan Duslo Šaľa, vedenie FK Slovan Duslo Šaľa Vás v zmysle stanov srdečne pozýva na konferenciu. 
 
Program konferencie:  
1. Privítanie – úvod, program konferencie
2. Voľba mandátovej komisie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba volebnej komisie
5. Voľba členov revíznej komisie
6. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
7. Správa o činnosti za uplynulé obdobie
8. Správa o hospodárení
9. Plán činnosti na 2019
10. Plán rozpočtu na rok 2019
11. Voľba prezidenta FK Slovan Duslo Šaľa
12. Voľba VV FK Slovan Duslo Šaľa 
13. Zmena stanov FK
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver 
Konferencia sa zvoláva v zmysle platných stanov. 
 
V Šali dňa 09.12.2018                                                Ing. Marián Krištof                                                                                          prezident FK