Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 15.07.2015 - 12:31  //  aktualizácia: 15.07.2015 - 12:33  //  zobrazené: 1010

O zriadení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a Výdajnej školskej jedálne, Bernolákova 1, Šaľa ako súčasť Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa

číslo: 02/2015  |  dátum schválenia: 25.06.2015  |  dátum účinnosti: 15.07.2015  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 6
ods. 2 písm. b) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2015,
o zriadení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a Výdajnej školskej jedálne, Bernolákova 1, Šaľa ako súčasť Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa


§ 1
Zriadenie materskej školy

(1) Mesto  Šaľa podľa § 6 ods. 2 písm. b) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Materskú školu, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasť s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2015 na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo:
2015-9557/17495:2-10CO/MŠ zo dňa 18. 04. 2015 o zaradení do siete škôl a školských zariadení.

(2) Súčasťou Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa je Výdajná školská jedáleň, Bernolákova 1, Šaľa s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2015 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2015-9557/17495:2-10CO/ŠJ zo dňa 18. 04. 2015 o zaradení do siete škôl a školských zariadení.

     
§ 2
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 
Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta