Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 23.10.2012 - 14:16  //  aktualizácia: 23.10.2012 - 14:19  //  zobrazené: 1718

O výsledku verejnej súťaže z operačného programu Životné prostredie v rámci projektu Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali

číslo: I32/2012

Požadované informácie: o výsledku verejnej súťaže z operačného programu Životné prostredie v rámci projektu Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali.

Sprístupnené informácie:

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – Záchytné parkovisko:

Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, ČR     976 734,59 €
AVA-stav, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta    1 318 764,42 €
TSS GRADE a.s., Bratislavská 4, 917 02  Trnava     1 093 912,94 €
EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04  Bratislava    1 380 000,00 €
ViOn a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce        839 572,86 €
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava   1 111 745,26 €
VODOMONT-Vodohospodárske stavby, a.s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa    993 783,16 €
CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78  Nitra         855 922,09  €
IN VEST, spol. s r.o., Areál Duslo a.s., 927 03  Šaľa     1 021 826,00  €
Swietelsky – Slovakia, spol. s r.o., Mokráň záhon 4,821 04  Bratislava   1 028 326,98  €
STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava        765 617,07 €
Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04  Bratislava      1 012 126,34  €

Víťazný uchádzač po elektronickej aukcii:
STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava s cenou  576 148,80 € s DPH.

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – výsadba izolačnej zelene:

FK-PARK s.r.o., Odborárov 34A, 945 01 Komárno    211 884,36 €
Green Art a.s., Hradská 60/A, 821 07 Bratislava    230 077,49 €
VOMA-SK, spol. s r.o., Legionárska225/9, 010 01 Žilina   140 984,35 €
EKOFIT s.r.o., Kotešová - Oblazov 12, 013 61 Kotešová   116 376,34 €
Martin Mikulaj – CARNIHERBA, Slávičie údolie 10, 811 02  Bratislava -Staré Mesto
                                                                                                133 445,54 €
EKOLAS, s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice  217 311,24 €
Ing. Miroslav Horváth, Pekná 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji    175 613,68 €
green project, s.r.o., Soblahovská 7262/2A, 911 01 Trenčín       149 947,84 € 

Víťazný uchádzač po elektronickej aukcii:
green project, s.r.o., Soblahovská 7262/2A, 911 01 Trenčín s cenou 85 000,00 € s DPH.

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – nákup čistiacej techniky:
Tovary
Súťaž bola zrušená pre nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa. Pripravuje sa nová súťaž na nákup čistiacej techniky.

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – Stavebný dozor – Záchytné parkovisko, Šaľa:
Služby
Súťaž bola zrušená z dôvodu neoverenia dokumentácie riadiacim orgánom. V súčasnosti prebieha súťaž. Výsledok ešte nie je známy.

Odpoveď nad rámec zákona:
1. Mesto Šaľa pri všetkých verejných súťažiach používa elektronickú aukciu. To znamená, že otváranie ponúk je bez účasti uchádzačov. V elektronickej aukcii uchádzači nevidia počet účastníkov ani  jednotlivé ceny. Sú oboznámení aktuálnym umiestnením v aukcii a vidia najvýhodnejšiu ponuku. Každý uchádzač v rámci svojej ponuky musí predložiť zoznam subdodávateľov, resp. prehlásenie, že nebude mať subdodávateľov pri realizácii zákazky. V súťažných podkladoch je zapracovaný postup verejného obstarávateľa v prípade, ak víťazný uchádzač odstúpi od svojej ponuky. Taktiež zábezpekou sa zabezpečuje viazanosť ponuky. Neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov je zmluva, do ktorej verejný obstarávateľ zapracuje všetky požiadavky na zákazku, najmä čo sa týka záruky na kvalitu a zodpovednosť za vady, sankcií a zmluvných podmienok.
2. Keďže verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a tento zákon zatiaľ nie je stavaný na ochranu obstarávateľov  čo sa týka dohôd uchádzačov. Zákon zatiaľ rieši v § 26 ods. 1 písm. g), že verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, .... „nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.“  Odborné povinnosti sú rozpísané v tomto paragrafe v ods. 6, 7 a 8 „Za závažné porušenie odborných povinností  na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu legálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.“
3. Zatiaľ žiadny školiteľ neponúkol kurz alebo tréning zaoberajúci sa škodlivými dopadmi „bid riggid“, keďže zákon o tom konkrétne nehovorí. Zavedenie opatrení pri nastavení tendra tak, aby sa obmedzilo tzv. „bid riggid“, by sme porušili § 9 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý hovorí o uplatňovaní princípu rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov. Zatiaľ ani jeden z uchádzačov nemal právoplatný rozsudok za závažné porušenie odborných povinnosti v oblasti verejného obstarávania.