Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 15.07.2015 - 12:33  //  aktualizácia: 06.04.2016 - 13:49  //  zobrazené: 2358

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

číslo: 03/2015  |  dátum schválenia: 25.06.2015  |  dátum účinnosti: 15.07.2015  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v zmysle § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 3/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území mesta Šaľa


§ 1
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení.


§ 2
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je základná umelecká škola,  materské školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa, podľa prílohy č. 1.


§ 3
                                                        Výška a účel dotácie

(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa je určená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a zohľadňuje špecifické požiadavky na financovanie jednotlivých škôl a školských zariadení.
(2) Príjemca dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
(3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku,
je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Šaľa do
31. 12. príslušného kalendárneho roku.  
§ 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

Mesto Šaľa poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne, a to do 25. dňa príslušného mesiaca, vo výške jednej dvanástiny dotácie na príslušný kalendárny rok.


§ 5
Záverečné ustanovenia

(1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka    základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú  príslušné  právne predpisy.
(2) Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytnutie dotácií schváli Mestské zastupiteľstvo v Šali v rozpočte.


§ 6
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2013 zo dňa 18. apríla 2013 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa


§ 7
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta

 

Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy

na žiaka základnej umeleckej školy, centra voľného času a dieťa materskej školy

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

Základná umelecká škola, Kukučínova 27, Šaľa

skupinové vyučovanie

individuálne vyučovanie

 

390

635

Centrum voľného času, M. R. Štefánika, Šaľa

163

Materská škola, Budovateľská 19, Šaľa

1849

Materská škola, Družstevná 22, Šaľa

2071

Materská škola, Hollého 40, Šaľa

1602

Materská škola, Okružná 1, Šaľa

1867

Materská škola, 8. mája 2, Šaľa

2019

Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa

1772

Materská škola pri ZŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa

1290

Materská škola pri ZŠ s VJM, P. Pázmánya, Šaľa

1781

ŠKD pri ZŠ Bernolákova 1, Šaľa

 

821

ŠKD pri ZŠ J. Hollého 1950/48, Šaľa

264

ŠKD pri ZŠ s MŠ J. Murgaša, Horná 22, Šaľa

322

ŠKD pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

332

ŠKD pri ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa

338

ŠKD pri ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Šaľa

407

Školská jedáleň pri ZŠ Bernolákova

410

Školská jedáleň pri ZŠ J. Hollého

123

Školská jedáleň pri ZŠ J. Murgaša

124

Školská jedáleň pri ZŠ J. C. Hronského

138

Školská jedáleň pri ZŠ Ľ. Štúra

162