Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 28.09.2011 - 12:47  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 12:49  //  zobrazené: 1999

O rekonštrukcii plynových rozvodov v Šali, citujeme

číslo: I27/2011

Požadované informácie: o rekonštrukcii plynových rozvodov v Šali, citujeme:
1. Vydalo mesto nejaké povolenia na výrub stromov alebo kríkov v súvislosti s týmito prácami? 
2. Vydalo mesto povolenie na používanie verejnej mestskej zelene na parkovanie automobilov, vrátane ťažkých strojov a na skladovanie stavebného materiálu na mestskej zeleni?
3. Ako je to s obnovou rozkopaných ulíc, resp. zeleňou? Budú obnovené do pôvodného stavu? Ak áno, čo to znamená - narastie tam znova burina, alebo majú byť vysiate trávou? Ako to bude s poškodenými a zničenými rastlinami pred činžiakmi?
4. Kontroluje mesto spôsob, akým stavebníci po prácach obnovujú a) zeleň a b) kvalitu stavebných prác (zacelenie rozkopaných ulíc, chodníkov, betónových plôch)?
5. Aká je záruka na takéto práce (mám na mysli zacelenie chodníka po rozkopaní)? Na túto otázku ma zaujíma aj všeobecná odpoveď (napr. rozkopanie chodníka kvôli kanalizácií, kde sa po niekoľkých rokoch vyskytol problém práve v miestach "opravy").

Sprístupnené informácie:
K bodu č. 1:
Mesto vydalo súhlas na výrub drevín dňa 13. 06. 2011 na ul. kpt. Jaroša a na
ul. Jánošíkova pod spis. číslom 2666/2011-2, ale nakoľko tu prebiehali rekonštrukčné
práce na obnove plynovodov medzi prvými, problematika prípadných výrubov sa riešila povolením na výrub drevín, za ktoré bude uskutočnená náhradná výsadba do konca roku 2011 na ul. Kráľovská. Dňa 15. 06. 2011 mesto Šaľa prostredníctvom Obvodného úradu životného prostredia v Šali obdržalo usmernenie Ministerstva životného prostredia - Odbor výkonu štátnej správy, ktoré hovorí o postupe orgánov štátnej správy ochrany prírody a  krajiny pri vydávaní súhlasov na výrub drevín v rámci rekonštrukčných prác na obnove plynovodov. Na základe uvedeného usmernenia sa nevyžaduje súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 4 písm. d) zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov. Takýmto predpisom je zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), v praxi tzn. že SPP  postačuje pri rekonštrukčných prácach prakticky len oznámiť vlastníkovi pozemku, že ide odstraňovať a okliesňovať stromy a  iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických, v  tomto prípade  plynárenských zariadení bez uskutočnenia náhradnej výsadby.  Vzhľadom na uvedené, aby sa zabránilo možnému výbuchu spôsobeného narušením plynovodu koreňovým systémom drevín, aj v prípade vykonávania rekonštrukcie plynovodu (tým, že sa vedľa „starého“ plynovodu ukladá nové potrubie) je naplnený predpoklad § 10 ods. 1 písm. b) zákona o energetike a to ohrozenie spoľahlivosti prevádzky energetického zariadenia (pôvodného) a teda sa nevyžaduje súhlas na výrub týchto drevín, ale stačí písomné oznámenie. Príloha: - fotokópia rozhodnutia č. 2666/2011-2 zo dňa 13. 06. 2011 – 2 strany formátu A4.

K bodom č. 2., 3., 4. a 5.:
Na obnovu plynovodov bolo vydané stavebné povolenie. Na základe stavebného povolenia bolo vydané zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie). Rekonštrukčné práce prebiehajú podľa schváleného a odsúhlaseného projektu príslušným stavebným úradom, taktiež je stavebník povinný dodržiavať podmienky rozkopávkového povolenia. Po vydaní rozkopávkového povolenia je stavebníkovi odovzdané stavenisko správcom komunikácie, ktorého po ukončení prác vyzvú na opätovné prebratie. Správca komunikácie kontroluje dodržiavanie podmienok rozkopávkového povolenia počas celej rekonštrukcie ako aj pri preberaní spätne do majetku mesta.  Podmienkou rozkopávkového povolenia je uvedenie miesta do  pôvodného stavu, to sa týka hlavne komunikácií, chodníkov a verejnej zelene. Na všetky práce sa vzťahuje na základe rozkopávkového povolenia záruka  36 mesiacov, SPP a.s. má s dodávateľmi prác záručnú dobu až 6 rokov. Keďže na uvedené práce bolo vydané stavebné povolenie, budú všetky dané podmienky kontrolované aj pri kolaudácii stavby.

Prílohy

Príloha

(pdf - 158.89 kB)