Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.06.2008 - 16:33  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:41  //  zobrazené: 2174

O projekte Rekultivácia skládky TKO Šaľa - Hetméň

číslo: I07/2008

Sprístupnenie informácií:

Partneri projektu:
- neboli

Strategický cieľ projektu:
- uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO Šaľa – Hetméň

Špecifické ciele projektu:
- zosúladiť existujúci stav s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, skompletizovať monitorovací systém a zabrániť vstupu vozidiel k telesu skládky
- znížiť negatívny vplyv skládky na kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia
- vytvoriť podmienky pre ďalší trvalo udržateľný rozvoj predmetného územia i mesta Šaľa
- realizáciou projektu pozitívne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov regiónu

Aktivity projektu:
- výber dodávateľa stavby v súlade so zákonom č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
- realizácia stavby vybraným dodávateľom v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, vybudovanie pozorovacieho vrtu pre podzemné vody a inštalácia kovovej závory
- propagácia projektu a informovanie odbornej a laickej verejnosti pred, počas a po ukončení rekultivácie
Cieľom aktivity 2  bolo vykonať uzatvorenie a rekultiváciu skládky na jej povrchu na úrovni pre parkové účely- jednotlivé kroky:
- úprava tvaru skládkového telesa
- vybudovanie 1 pozorovacieho vrtu
- uzatvorenie povrchu skládky
- odplynenie – odplyňovacie sondy
- inštalovanie závory na konci príjazdovej cesty ku skládke

Aktuálny stav realizácie projektu:
- projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky TKO Šaľa – Hetméň je zrealizovaný, ukončený, uskutočňuje sa predpísaný monitoring podzemných vôd a údržba povrchu telesa zrekultivovanej skládky TKO Šaľa – Hetméň - kosenie zatrávneného telesa zrekultivovanej skládky

Žiadateľ: Ctibor Košťál, Bratislava
Kompletné znenie v prílohe na stiahnutie v pdf

Prílohy