Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 03.10.2014 - 16:00  //  aktualizácia: 16.02.2016 - 12:00  //  zobrazené: 1779

O podmienkach poskytovania dotácií

číslo: 17/2014  |  dátum schválenia: 11.09.2014  |  dátum účinnosti: 04.10.2014  |  stav: zrušené

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2014 – XII. dňa 11. septembra 2014
Vyvesené na úradnej tabuli 19. septembra 2014
Účinnosť od 4. októbra 2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 17/2014 o podmienkach poskytovania dotácií


§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)  určuje podmienky poskytovania dotácií ako nenávratného finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta.
Predmetné VZN sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií vo forme úľav z nájomného, energií a ďalšie úľavy, ktoré sú poskytované v zmysle interného predpisu Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa.

§ 2
Všeobecné podmienky poskytovania dotácií

(1) Dotáciu možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti s minimálnymi náležitosťami uvedenými vo vzore - Príloha č.1.
(2) Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné predložiť po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie mestom na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta prostredníctvom pošty alebo osobne prostredníctvom podateľne mestského úradu.
(3) Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok.
(4) Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, ktorý ku dňu podania žiadosti nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ktorý nemá voči mestu neuhradené záväzky. Splnenie podmienok žiadateľ potvrdí čestným vyhlásením v žiadosti o poskytnutie dotácie.
(5) Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam zámeru pre mesto uvedený v žiadosti, na ktorý má byť poskytnutá dotácia, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie.
(6) Mesto má právo poskytnúť žiadateľovi dotáciu v inej výške, ako bolo uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie.
(7) Dotácie je možné poskytnúť na:
a) materiálno-technické zabezpečenie projektu/aktivity,
b) náklady spojené s edičnými, reklamnými, propagačnými, grafickými službami a pod.,
c) náklady na cestovné a ubytovanie,
d) prepravné náklady,
e) honoráre (odmeny) účinkujúcim na podujatí,
f) úhradu faktúr za služby spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov pri dotáciách poskytovaných na zabezpečenie celoročného projektu/aktivity žiadateľa,
g) nevyhnutnú opravu, sanáciu, údržbu a rekonštrukciu objektov,
h) refundáciu nákladov uvedených v § 2 ods. 7 písm. a) až g) tohto VZN uhradených v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
(8) Dotácie nemožno poskytovať na:
a) stravné náklady, nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
b) odmeňovanie pre organizátorov projektu/aktivity,
c) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
d) nákup darov, suvenírov,
e) úhradu miezd, platov, ich náhrad, odmien a ostatných osobných vyrovnaní s výnimkou honorárov uvedených v § 2 ods. 7 písm. e) tohto VZN
f) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
g) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
h) činnosť politickým stranám,  politickým hnutiam a ich koalíciám.


§ 3
Schvaľovanie dotácií

Po schválení objemu finančných prostriedkov za účelom poskytovania dotácií v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok mestským zastupiteľstvom, schvaľujú orgány mesta poskytnutie dotácie konkrétnym subjektom takto:
a) primátor mesta do výšky 200 EUR,
b) mestské zastupiteľstvo nad 200 EUR.


§ 4
Ďalšie podmienky poskytnutia dotácií

(1) Po schválení dotácie príslušným orgánom mesta uzatvorí mesto so žiadateľom dotácie písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. K poskytnutiu dotácie dôjde až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.
(2) Schválená dotácia musí by použitá najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
(3) Vyúčtovanie dotácie je potrebné vykonať do termínu dohodnutého v zmluve o poskytnutí dotácie. Minimálne náležitosti vyúčtovania dotácie sú uvedené vo vzore - Príloha č. 2 a 3 tohto VZN. K vyúčtovaniu dotácie musia byť predložené originály účtovných dokladov
a priložené kópie účtovných dokladov.
(4) O dotáciách schválených primátorom mesta informovať mestské zastupiteľstvo do 90 dní od schválenia.


§ 5
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2011 zo dňa 22. septembra 2011  o poskytovaní dotácií.


§ 6
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

 Prílohy:
Príloha č. 1 - Vzor: Žiadosť o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2 - Vzor: Vyúčtovanie dotácie
Príloha č. 3 - Vzor: Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok ......
Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie dotácie

1. Identifikačné údaje žiadateľa dotácie: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa žiadateľa dotácie, právna forma (v súlade s údajmi v príslušnom  registri) 
2. IČO/DIČ
3. Bankové spojenie a číslo účtu v banke
4. Kontakt: telefónne číslo, fax, e-mail
5. Štatutárny/i zástupca/ovia (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail)
6. Kontaktná osoba zodpovedná za realizáciu projektu/aktivity (meno, priezvisko, telefónne  číslo, e-mail)
7. Názov projektu/aktivity, na ktorú má byť dotácia poskytnutá
8. Stručný popis projektu/aktivity (ciele, prínos, cieľová skupina ...)
9. Termín realizácie projektu/aktivity
10. Miesto realizácie projektu/aktivity
11. Dosah projektu/aktivity (miestny, regionálny, celoslovenský, medzinárodný)
12. Odborný garant projektu/aktivity (meno, priezvisko)
13. Forma propagácie mesta ako podporovateľa projektu/aktivity
14. Predpokladané celkové náklady na projekt/aktivitu (konkretizácia jednotlivých položiek)
15. Účel a výška požadovanej dotácie od mesta
16. Prostriedky z iných zdrojov
17. Predpokladané príjmy z projektu/aktivity
18. Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, stanovy, aktuálny výpis z príslušného registra podľa právnej formy žiadateľa nie starší ako tri mesiace, doklad, ktorým sa preukazuje  oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva priamo z dokladu o právnej                subjektivite a kópia zmluvy o založení účtu
19. Právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
20. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku a stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
21. Doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo stavbe s dohodnutou dobou nájmu nie kratšou ako päť rokov od podania žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak predmetom žiadosti je dotácia na zmenu stavby alebo stavebné úpravy
22. Súhlas so zverejnením údajov v rozsahu: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa žiadateľa, IČO, účel dotácie, celkový rozpočet, požadovaná a schválená suma poskytnutej dotácie
23. Čestné vyhlásenie žiadateľa/štatutárneho/nych zástupcu/cov, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, ktorý ku dňu podania žiadosti nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ktorý nemá voči mestu neuhradené záväzky

 


Príloha č. 2

Vyúčtovanie dotácie

1. Identifikačné údaje príjemcu dotácie: názov/meno, priezvisko; sídlo/adresa príjemcu dotácie, právna forma (v súlade s údajmi v príslušnom  registri)
2. IČO/DIČ
3. Bankové spojenie a číslo účtu v banke
4. Meno, priezvisko, štatutárneho/nych zástupcu/ov príjemcu dotácie
5. Názov projektu/aktivity
6. Celkové náklady projektu/aktivity
7. Celková výška schváleného príspevku (dotácie)  .......... (EUR)
Výška skutočne čerpaných finančných prostriedkov .... (EUR)
Výška nevyčerpanej dotácie .......................................... (EUR)
Celkové príjmy z projektu/aktivity ............................... (EUR)
Z toho (rozpísať po položkách):
dotácia z mesta .............................................................. (EUR)
účastnícke poplatky ....................................................... (EUR)
vlastné zdroje ................................................................ (EUR)
sponzorské zdroje ......................................................... (EUR)
iné zdroje (dotácie, projekty) ........................................ (EUR)
8. Skutočný počet účastníkov projektu/aktivity ...................................
9. Účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie)
10. Prílohy k vyúčtovaniu dotácie: čitateľné kópie všetkých účtovaných dokladov (faktúry, výpisy z účtu, pokladničné doklady preukazujúce čerpanie dotácie na schválený účel),
z ktorých je predmet použitia finančných prostriedkov jednoznačný - uviesť do tabuľky v prílohe č. 3, originály účtovných dokladov k nahliadnutiu
11. Súhlas so zverejnením údajov v rozsahu: názov/meno, priezvisko príjemcu dotácie; sídlo/adresa príjemcu, IČO, účel dotácie, celkový rozpočet, suma poskytnutej dotácie po vyúčtovaní
12. Čestné vyhlásenie príjemcu/štatutárneho zástupcu príjemcu dotácie, že údaje uvedené vo vyúčtovaní sú pravdivé, presné a úplné
13. Dátum vyúčtovania dotácie, pečiatka a podpis

 
Príloha č. 3
Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok .....

Názov, adresa a IČO/DIČ prijímateľa dotácie:
Dotácia poskytnutá na:                                                  
Výška schválenej  dotácie:                                                                                 
Dátum poskytnutia dotácie:
Výška poskytnutej dotácie:  
Výška nepoužitej, riadne nezdokladovanej alebo nevyčerpanej dotácie:
Rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou dotácie, ktorá nebola použitá v súlade s účelom, na ktorý bola poskytnutá, alebo nebola riadne zdokladovaná alebo vyčerpaná:
Suma vrátenej dotácie:                                           Dátum vrátenia  dotácie:

 

Nákladová položka Účtovný doklad Úhrada Doklad č.
 Číslo Druh Zo dňa Spôsob úhrady Úhrada dňa Suma v EUR 
    Prevodom V hotovosti   
        
        
        
        
Spolu - - - - - -  -
Ku každej nákladovej položke je potrebné doložiť účtovný doklad.

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):
Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu):
Miesto a dátum vyhotovenia:

Prílohy