Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.09.2019 - 11:06  //  aktualizácia: 02.09.2019 - 11:07  //  zobrazené: 371

O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 36

Mesto Šaľa
v y h l a s u j e
 
obchodnú verejnú súťaž 
v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 8 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov
 a § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
 
„O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom  a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici  Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 19 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k.ú. Šaľa“
 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže :
 
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
zastúpené Mgr. Jozefom Belickým,  primátorom mesta 
 
Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie ponuky na kúpu nehnuteľností evidovaných v KN C, pre k.ú. Šaľa na LV č. 7212:
- bytu č. 36 (1-izbový) na prízemí (1. NP) , v bytovom dome na Narcisovej, súp.č. 1948, vchod č. 19, podlahová plocha bytu 34,97 m2, v podiele 1/1 
- podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 1948, vo veľkosti     79/10000-in
- podielu na pozemku parc. č. 3080/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2, parc. č. 3080/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2 , na ktorom je dom postavený. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 79/10000-in   
                                                                                                                
Popis obytného domu a bytu: 
 
Bytový dom je postavený v Šali na ul. Narcisovej, na sídlisku Šaľa – Veča. Bytový dom pozostáva z 3 vchodov. Budova má 8 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie.  Bytový dom bol daný do užívania v roku 1988. Bytový dom je v dobrom technickom stave, v roku 2015-2016 prešiel komplexnou obnovou a modernizáciou. Spoločné rozvody technickej infraštruktúry boli vymenené. Strešná konštrukcia bytového domu bola obnovená a  zateplená. Okná v spoločných priestoroch boli vymenené za plastové. Výťah bol komplexne obnovený. Predmetný byt sa nachádza v strednom vchode.
Byt č. 36 je 1- izbový byt, umiestnený vo vchode č. 19  na prízemí   (1. NP), pozostáva z 1 izby, a   z  príslušenstva, ktoré tvoria miestnosti: chodba,  kúpeľňa,  WC a kuchynský kút. Dispozičné riešenie bytu je pôvodné, nezmenené.
Materiálovo-konštrukčné vyhotovenie bytu je pôvodné, bez náležitej údržby. Jadro je  umakartové, okná pôvodné, drevené. Byt vyžaduje obnovu a  modernizáciu, má samostatné meranie vody, tepla a elektrickej energie.
 
 
Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky :
1. kúpna cena 
   2. ostatné podmienky 
 
Poskytnutie súťažných podkladov :
Súťažné podklady  je  možné  vyzdvihnúť na  Mestskom  úrade v   Šali,   Oddelenie správy   majetku a zariadení  mesta, 3. poschodie, č.d. 302 odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j od 2.9.2019 v čase od 8:00 hod do 14:00 hod.
Vyhlasovateľ na písomné požiadanie zašle uchádzačovi súťažné podklady aj v elektronickej forme.
Vyhlasovateľ  umožní  uchádzačom   obhliadku  bytu   dňa 26.9.2019  so zrazom uchádzačov o 13:30 hod,  pred príslušným vchodom bytového domu na ulici Narcisovej v Šali, mestská časť Veča.
 
Kontaktné osoby: 
Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770 5981-4, kl.412
Mária Szabová: tel. č. 031/770 5981-4, kl.411
 
Spôsob podávania súťažných návrhov :
Súťažné návrhy možno zasielať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, príp. osobne predložiť do podateľne MsÚ v Šali,  do 8.10.2019,  13:00 hod.
Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej forme podpísaný právne záväzným spôsobom a doručený  v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž – 1-izbový byt  č. 36 na ulici Narcisovej 19 “ (neotvárať) a  s  uvedením adresy uchádzača.
 
Termín a miesto otvárania obálok :
 
Otváranie obálok je verejné a uskutoční sa dňa 8.10.2019 o 15:00 hod, v malej zasadačke MsÚ v Šali, na 1. poschodí (2. NP).  
 
Oznámenia výsledkov : 
Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledky obchodnej verejnej súťaže písomne v termíne 
do 10 dní  od podpísania uznesenia  primátorom mesta (predpokladaný termín zasadnutia mestského zastupiteľstva je  24.10.2019).
 
 
Záverečné ustanovenia :
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo zrušenia obchodnej verejnej súťaže až do doručenia oznámenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže  uchádzačom.
2.   Predložený súťažný návrh  nemožno meniť  ani dopĺňať. 
3.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia, resp. vysvetlenia súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú.
5. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
 
 
V Šali 26.08.2019
 
 
                                                                                                                     Mgr. Jozef Belický  v.r.
       primátor mesta