Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 28.06.2008 - 09:58  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:45  //  zobrazené: 2150

O komunálnom odpade

číslo: I11/2008

Sprístupnené informácie:

1. Obchodné meno, sídlo a IČO spoločnosti (poprípade viacero spoločností), ktoré zabezpečujú  v území Vášho mesta zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, prevádzku systému separovaného zberu  odpadu a dotrieďovanie jednotlivých zložiek separovaného zberu (papier, plasty, sklo, kovové obaly):

SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, Bratislava
IČO:  36 046 221

2. Dobu, na akú bola uzatvorená zmluva a tiež deň uplynutia platnosti tejto zmluvy medzi Vami (mestom) a zberovou spoločnosťou, ktorá v území Vášho mesta zabezpečuje zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ako i prevádzku systému separovaného zberu odpadu a dotrieďovanie jednotlivých zložiek separovaného zberu odpadu (papier, plasty, sklo, kovové obaly):

a) zber a vývoz odpadu: zmluva platí do 30. 06. 2008
b) likvidácia (skládkovanie odpadu): zmluva je platná po dobu prevádzkovania
            medziskladu komunálneho odpadu, ktorý vybudovala táto spoločnosť v Šali,
            výpovedná lehota je 3 - mesačná
c) prevádzka medziskladu: zmluva platí po dobu jeho prevádzky a do doby platnosti
            zmluvy o skládkovaní komunálneho odpadu, minimálne po dobu 20 rokov
           (Zmluva bola uzavretá dňa 29. 04. 1997).
d) separovanie komunálneho odpadu: zmluva platí na dobu neurčitú, výpovedná
            lehota je 3 – mesačná.

3. Koľko vynaložilo Vaše mesto peňažných prostriedkov v kalendárnom roku 2007 (koľko zaplatilo zberovej spoločnosti) za prevádzku systému separovaného zberu odpadu a dotrieďovanie jednotlivých zložiek separovaného zberu odpadu (papier, plasty, sklo, kovové obaly) resp. akú peňažnú sumu fakturovala zberová spoločnosť Vášmu mestu v kalendárnom roku 2007 za prevádzku systému separovaného zberu odpadu a dotrieďovanie  jednotlivých zložiek separovaného zberu odpadu (papier, plasty, sklo, kovové obaly:

651 259,60 Sk (za separovaný zber a prevádzku Zberového dvora)

4.  Hmotnosť plastov, papiera a skla, ktoré bolo vo Vašom meste vyzbierané a vytriedené v roku 2007:

údaje sú v tonách 2007
Kovy 153
Papier 370,4
Sklo 258,2
Plasty- PET 96,5
Plasty- tvrdé 62,2

6. Kto je vlastníkom infraštruktúry separovaného zberu odpadu (zberných nádob) vo Vašom meste?
vlastníkom infraštruktúry separovaného zberu je zmluvný partner mesta

8. Je vo Vašom meste dostatok zberných nádob na jednotlivé zložky separovaného zberu odpadov?
na momentálne zberané komodity je dostatok zberných nádob

9. Zmenilo by mesto zberovú spoločnosť prevádzkujúcu systém separovaného zberu odpadu v prípade cenovo výhodnejšej ponuky od inej spoločnosti?

bolo predmetom rokovania MsZ v Šali dňa 15. 05. 2008.
Uznesenie je k dispozícii na http://www.sala.sk/cms/index.php?id=1041 , Materiál č. C 4/3/08.

10. Žiadame Vás o zaslanie fotokópie zmluvy uzatvorenej medzi mestom a zberovou spoločnosťou, ktorá v meste zabezpečuje zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ako i prevádzku systému separovaného zberu odpadu a dotrieďovanie jednotlivých zložiek separovaného zberu odpadu (papier, plasty, sklo, kovové obaly):

fotokópie listín:

+ Zmluva o dielo č. 2/93/VPČ  + dodatok k zmluve o dielo č. 2/93/VPČ
+ dodatok k zmluve o dielo č. 2/93/VPČ zo dňa 6. 11. 1995 
+ dodatok k zmluve o dielo č. 2/93-VPČ zo dňa 4. 8. 1997 
+ Úplné znenie Zmluvy o dielo č. 2/93/VPČ zo dňa 12.2.2002 + dodatky k zmluve
č. 4 až 10 
+ Zmluva na zneškodnenie odpadov  + dodatky k zmluve č. 1-12 
+ Zmluva o spolupráci pri výstavbe a prevádzke medziskladu odpadu
+ dodatok č. 1 
+ Zmluva o vykonávaní prác pri uskutočňovaní separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Šaľa + prílohy  č. 1-3 + dodatky k zmluve č.1-3.

Požadované informácie ktoré neboli poskytnuté:

5. Ste spokojní s fungovaním systému separovaného zberu odpadu vo Vašom meste?
7. Považujete infraštruktúru separovaného zberu odpadu vo Vašom meste za dostatočnú?

Žiadateľ: BLAHA, ERBEN & PARTNERI, advokátska kancelária

Kompletné znenie na stiahnutie v prílohe tohoto článku

Prílohy

Kompletné znenie

(pdf - 56.28 kB)
Zmluva

(pdf - 3.09 MB)