Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.03.2009 - 08:30  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:14  //  zobrazené: 2526

O bytovom dome „Zátišie“ na ul. M. R. Štefánika v Šali

číslo: I06/2009

Požadované informácie:  o bytovom dome „Zátišie“ na ul. M. R. Štefánika v Šali:

1. Kedy a ako prebiehalo celé stavebné konanie?
2. Kedy a ako prebiehala  kolaudácia bytového domu „Zátišie“ Šaľa?
3. Konkrétne mená osôb zúčastnených na kolaudácii.
4. Prečo sa v rámci kolaudácie nepožadovali revízne správy týkajúce sa krbov umiestnených v bytoch na treťom poschodí?

Sprístupnené informácie:

1. Stavebné konanie


12.2.2007  –  vydal stavebný úrad stavebné povolenie pre stavbu Stavebné úpravy prevádzkovej budovy súpisné č. 116 za účelom zmeny využitia objektu na obytný dom – spisové  číslo 299/2007

23.1.2008 – stavebník požiadal o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – spisové
číslo 827/2008

18.2.2008 – stavebný úrad nariadil na stavbe štátny stavebný dohľad, kde sa zistilo, že zmena stavby je uskutočňovaná bez právoplatného stavebného povolenia

28.3.2008 – stavebný úrad konanie zastavil a začal z vlastného podnetu konanie o dodatočnom povolení stavby pod spisovým číslom 1694/2008

14.4.2008 – stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania o odstránení stavby a nariadil ústne pojednávanie na 30.4.2008

26.5.2008 -  po doplnení žiadosti stavebný úrad vydal dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - Stavebné úpravy prevádzkovej budovy súpisné č. 116
na ul. M. R. Štefánika v Šali, povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.6.2008.

2. Kolaudačné konanie

17.7.2008 – podal stavebník návrh na kolaudáciu stavby, spisové číslo 3479/2008

2.9.2008 – stavebný úrad kolaudačné konanie prerušil a vyzval stavebníka, aby podanie doplnil v súlade so zákonom

17.9.2008 – stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 3.10.2008

5.11.2008 – bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 13.11.2008.

3. Pozvaní na kolaudačné konanie:

a) HIGH LIFE, s. r. o., ul. Dopravná 1364, 955 01 Topoľčany
b) Ing. Pavol Meluš, 955 01 Tovarníky 376
c) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, prítomný na konaní
Ing. P. Boťanský
d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, prítomní na konaní Mgr. Kraváriková a p. Dragúňová
e) Inšpektorát práce Nitra
 prítomný na konaní Ing. I. Dvonč, zástupca zhotoviteľa firmy MEISSEN,
spol. s  r.o. Topoľčany

4. Krbové telesá v bytoch na 3. NP neboli predmetom dodatočného stavebného povolenia (zdroj tepla bol určený plynový kotol pre každý byt), ani kolaudačného rozhodnutia.

Čo sa týka sprístupnenia PD, sprístupnením tých jej častí, ktoré vykazujú znaky autorského diela, rozmnožením (vyhotovením kópie) by mohlo dôjsť k porušeniu práv duševného vlastníctva, čo je dôvodom na obmedzenie prístupu podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Informáciu je však možné sprístupniť nahliadnutím do spisu.

Vzhľadom na rozsah spisového materiálu (spis. č. 299/2007, spis. č. 827/2008, spis. č. 1694/2008 a spis. č. 3479/2008) navrhujeme rovnaký postup aj pri sprístupnení dotknutého spisového materiálu.

Žiadatelia: Marián Lenárt a manželka Zuzana Lenártová, Štefan Barak a manželka Silvia Baraková, Soňa Tölgyesiová a JUDr. Ivan Rendek