Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.05.2022 - 09:48  //  aktualizácia: 11.05.2022 - 09:48  //  zobrazené: 353

Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec,  podľa § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z.                              o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení zmeny navrhovanej činnosti , ktorou je

„Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu”

navrhovateľa  Duslo, a.s Šaľa, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa,

IČO: 35 826 487.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nova-expedicna-linka-velkokapacitneho-skladu-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 821 35 Bratislava do 10 dní pracovných od zverejnenia tohoto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

                                                                                                              Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                                                          primátor