Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.11.2017 - 16:54  //  aktualizácia: 15.11.2017 - 16:56  //  zobrazené: 692

Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa k pripomienkovaniu

N Á V R H Y

všeobecne záväzných nariadení

mesta Šaľa

 

k pripomienkovaniu

 

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné zariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 15.11.2017

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 15.11.2017

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 26.11.2017

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 27.11.2017

Prílohy