Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.03.2019 - 19:50  //  aktualizácia: 13.03.2019 - 19:51  //  zobrazené: 387

Návrhy všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa k pripomienkovaniu

Návrhy všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa k pripomienkovaniu

 

 

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
    v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky
(na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 13.03.2019

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 13.03.2019

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 24.03.2019

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 25.03.2019

 

 

Prílohy