Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 08.06.2016 - 17:24  //  aktualizácia: 29.07.2016 - 11:08  //  zobrazené: 2384

VZN o zrušení Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti, a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí

číslo: 06/2016  |  dátum schválenia: 23.06.2016  |  dátum účinnosti: 16.06.2016  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta  Šaľa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
§ 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 6/2016

o zrušení Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí,

o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti,

a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí

 

 

§ 1

Zrušenie základnej školy a materskej školy

a ich súčastí

 

Mesto Šaľa podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušuje:

 1. na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-12957/15889:2-10C0 zo dňa 12. 04. 2016 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:
 • Základnú školu, Bernolákova 1, Šaľa, k 31. augustu 2016,
 • Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa,
  k 31. augustu 2016,
 • Školskú jedáleň, ako súčasť Základnej školy, Benolákova 1, Šaľa,
  k 31. augustu 2016,

 

 1. na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-12958/15890:2-10C0 zo dňa 12. 04. 2016 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:
 • Materskú školu, Bernolákova 1, Šaľa, k 31. augustu 2016,
 • Výdajnú školskú jedáleň, ako súčasť Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa,
  k 31. augustu 2016.

 

 

§ 2

Zriadenie základnej školy s materskou školou

a jej súčastí

 

Mesto Šaľa podľa § 6 ods. 1  a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje:

 

 1. na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-12959/15891:2-10C0/1 zo dňa 12. 04. 2016 o zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Základnú školu s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2016,
 2. na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-12959/15891:2-10C0/2 zo dňa 12. 04. 2016 o zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Školský klub detí, Bernolákova 1, Šaľa
  ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa,
  s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2016,

 

 1. na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-12959/15891:2-10C0/3 zo dňa 12. 04. 2016 o zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Školskú jedáleň, Bernolákova 1, Šaľa
  ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa,
  s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2016,

 

 1. na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-12959/15891:2-10C0/4 zo dňa 12. 04. 2016 o zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Výdajnú školskú jedáleň, Bernolákova 1, Šaľa ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa,
  s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2016.

 

 

§ 3

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.