Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 08.06.2016 - 17:25  //  aktualizácia: 29.07.2016 - 11:08  //  zobrazené: 1775

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

číslo: 07/2016  |  dátum schválenia: 23.06.2016  |  dátum účinnosti: 01.07.2016  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h) a n) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 7/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

na území mesta Šaľa

(ďalej len VZN)

 

 

P R V Á   Č A S Ť

 

ÚČEL A PREDMET ÚPRAVY

 

§ 1

Účel úpravy

 

Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pri zbere a nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta s cieľom chrániť životné prostredie a zabezpečiť čistotu a poriadok v meste.

 

 

§ 2

Predmet úpravy

 

 1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť podrobnosti o:
 1. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
 2. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
 3. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
 4. nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchyne,
 5. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:
 1. elektroodpadov z domácností,
 2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
 3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
 4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
 5. jedlých olejov a tukov,
 1. spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
 2. spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
 3. dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

 

 1. Toto VZN sa vzťahuje na celé územie mesta Šaľa.

§ 3

Základné ustanovenia

 

 1. Komunálne odpady, jeho zložky a drobné stavebné odpady je možné na území mesta ukladať výlučne na miestach vyhradených na tento účel.

 

 1. Za vyhradené miesta sa na území mesta považujú:
 1. príslušné zberné nádoby,
 2. zberné dvory,
 3. pre tzv. zelený odpad zo záhrad rodinných domov verejný priestor pred rodinným domom výlučne v deň vývozu,
 4. pre tzv. zelený odpad z predzáhradiek bytových domov priestor pri stanovišti kontajnerov.

 

 

D R U H Á   Č A S Ť

 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOB ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

 

§ 4

Typy používaných zberných nádob

 

 1. Nádoby na zber komunálneho odpadu a jeho zložiek sú vlastníctvom subjektu, ktorý má
  s mestom uzatvorenú platnú zmluvu na vykonávanie služieb v odpadovom hospodárstve. Na území mesta sa pre systém zberu komunálneho odpadu používajú typy nádob uvedené nižšie.

 

 1. Užívateľom zberných nádob pre potreby tohto VZN sú obyvatelia mesta, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí využívajú systém zberu komunálneho odpadu podľa tohto VZN.

 

 1. Kovová alebo plastová 110 litrová alebo plastová 120 litrová nádoba tzv. KUKA – určená  na zber zmesového komunálneho odpadu prevažne v rodinných domoch:
  1. objem jednej nádoby zodpovedá produkcii odpadu štyroch členov domácnosti bývajúcich v rodinnom dome pri intervale vývozu jedenkrát týždenne. Ak je počet členov domácnosti viac ako štyri, je možné si uplatniť nárok na ďalšiu zbernú nádobu  u zodpovedného zamestnanca mesta,
  2. životnosť kovovej kuka nádoby je minimálne päť rokov, životnosť plastovej kuka nádoby pri správnej manipulácii s ňou nie je časovo obmedzená,
  3. nádoba bude vymenená užívateľovi pri opotrebení po uplynutí doby životnosti, resp. pri jej evidentnom poškodení, ktoré je dôsledkom nevhodnej manipulácie pri vývoze odpadu zamestnancami zmluvného partnera mesta povereného zberom komunálneho odpadu,
  4. pri jej znehodnotení užívateľom, alebo jej strate pred uplynutím životnosti, je jej užívateľ povinný uhradiť zostatkovú hodnotu nádoby podľa doby používania (nádoby sú majetkom zmluvného partnera mesta), ktorú vypočíta vlastník nádoby. Po  zaplatení zostatkovej hodnoty bude užívateľovi poskytnutá nová nádoba.
  5. poškodenie, resp. výmena nádob sa nahlasuje na referát ŽP MsÚ Šaľa,
  6. zodpovedný zamestnanec mesta nahlási požiadavku výmeny, resp. nového vývozu zmluvnému partnerovi, ktorý kontaktuje obyvateľov telefonicky a dohodne termín prevzatia novej nádoby,
  7. nové nádoby (nové vývozy aj výmeny) si občania prevezmú osobne v sídle zmluvného partnera mesta na Dolnej 5 a potvrdia jej prevzatie,
  8. starú nádobu je potrebné v deň vývozu vyložiť a označiť prilepením lístka s požiadavkou o jej odvezenie.

 

 1. 1100 litrový kontajner – určený na zber zmesového komunálneho odpadu:
  1. je určený na zber zmesového komunálneho odpadu zo zástavby s bytovými domami od fyzických osôb ako aj na zber tohto odpadu od právnických osôb a od fyzických osôb – podnikateľov (množstvový zber),
  2. pri posudzovaní dostatočnosti zberných nádob na jednotlivých stojiskách v bytovej zástavbe sa vychádza zo sledovania ich naplnenosti zodpovedným zamestnancom mesta ako aj z miestnych pomerov po dohode so zástupcom obyvateľov v príslušnej lokalite (predseda SVB, bytový dôverník a pod.).

 

 1. 1100 litrové kontajnery farebne alebo popisne odlíšené:
  1. zelený, alebo s popisom sklo: určený na triedený zber skla, vrátane odpadov z obalov zo skla, 
  2. žltý, alebo s popisom plasty: určený na triedený zber plastov, vrátane odpadov z obalov z plastov,
  3. modrý, alebo s popisom papier: určený na triedený zber papiera, vrátane odpadov z obalov z papiera a lepenky.  

 

 1. Výmenu, opravu a doplnenie nádob uvedených v ods. (4) a (5) zabezpečuje zmluvný partner mesta na požiadanie zodpovedného zamestnanca mesta. Poškodenie nádob, resp. požiadavka na doplnenie počtu nádob, sa nahlasuje zodpovednému zamestnancovi mesta. Výmena bude realizovaná po preverení stavu zodpovedným zamestnancom mesta v spolupráci so zodpovedným zamestnancom zmluvného partnera mesta.

 

 1. Veľkoobjemové kontajnery – určené na zber zmesového komunálneho odpadu na plážach,  objemného odpadu v čase jarného a jesenného upratovania a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradkárskych osád.

 

 1. Malé smetné nádoby – na zber drobného zmesového komunálneho odpadu z verejných priestranstiev.

 

 1. Zberné vrecia – na zber vybraných, triedene zbieraných zložiek komunálneho odpadu.

 

 

§ 5

Umiestnenie zberných nádob

 

 1. Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú fyzické osoby – občania, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania. V deň zberu je potrebné nádobu pripraviť na odvoz tak, aby bol zber plynulý a bol vyhovujúci prístup zberových zamestnancov         k nádobám.

 

 1. Miesta pre zberné nádoby pri bytových domoch sa určujú po dohode zástupcu obyvateľov (predseda SVB, vchodový dôverník, SBD a pod.) so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

 1. Za umiestnenie zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z prevádzok
  a zariadení právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, zodpovedajú tieto subjekty. V prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné nádoby umiestniť priamo v areáli týchto subjektov, ich umiestnenie na verejnom priestranstve je možné až po dohode so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

 1. Miesta pre zberné nádoby sa stanovujú tak, aby zohľadňovali vhodné donáškové vzdialenosti (v bytovej zástavbe na sídliskách), odstupové vzdialenosti od obytných domov resp. prevádzok a zariadení právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, estetické a hygienické podmienky a zároveň tak, aby bol umožnený prístup zberovej techniky ku kontajnerom.

 

 1. Kontajnery na sídliskách sú umiestnené na miestach určených mestom a na vybudovaných stojiskách. Ich premiestňovanie je možné len so súhlasom zodpovedného zamestnanca mesta.

 

 1. Zberné nádoby do záhradkárskych osád sa umiestňujú  na miesta, ktoré sa určia po dohodne predsedu záhradkárskej osady, resp. povereného zástupca záhradkárov, so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

 1. Zberné nádoby na príležitostné podujatia sa rozmiestňujú po dohode organizátora podujatia so zodpovedným zamestnancom mesta. Požiadavky na počet nádob je potrebné dohodnúť najmenej 7 dní pred plánovaným podujatím so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

 

§ 6

 Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu – intervaly vývozov

 

 1. Intervaly vývozov zmesového komunálneho odpadu sú v meste nasledovné:
  1. rodinné domy (fyzické osoby – obyvatelia): jedenkrát týždenne. Vývozné dni sa riadia harmonogramom vývozu.
  2. bytové domy na sídliskách (fyzické osoby – obyvatelia): trikrát  týždenne. Vývoznými dňami sú pondelok, streda a piatok.
  3. pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov: v závislosti od produkcie  komunálnych odpadov podľa ich požiadaviek (množstvový zber).

 

 1. Interval vývozu z príležitostných podujatí je individuálny. Podrobnosti dohodne organizátor podujatia so zodpovedným zamestnancom mesta najmenej 7 dní pred termínom podujatia.

 

 1. Interval vývozu malých smetných nádob vrátane nádob na zber psích exkrementov je dvakrát týždenne a to v utorok a vo štvrtok. V častiach mesta s tzv. intenzívnym vývozom sa okrem uvedených dvoch vývozov realizuje aj tretí vývoz a to v sobotu na týchto uliciach: Hlavná, Nám. Sv. Trojice, P. Pázmáňa, SNP, Vlčanská, Nitrianska, Hollého.  

 

 

 1. Pravidlá pri zbere komunálneho odpadu na sídliskách:
  1. do kontajnerov vhadzovať len odpady, ktoré rozmerom a vlastnosťami (váha, skupenstvo a pod.) zodpovedajú rozmerom a funkčnosti nádoby,
  2. kontajnery nepreplňovať,
  3. po vhodení odpadu kontajnery zatvárať,
  4. nevyberať obsah kontajnerov,
  5. neukladať odpad mimo kontajnerov,
  6. neprekladať obsah kontajnera určeného na zber zmesového komunálneho odpadu do nádob určených na zber triedených zložiek,
  7. neznečisťovať obsah nádob určených na zber triedených zložiek komunálneho odpadu,
  8. do nádob nevhadzovať nebezpečné a horľavé odpady,
  9. na stanovištia kontajnerov neukladať veľkorozmerné odpady (na ich zber slúžia zberné dvory - § 23 tohto VZN).

 

 1. Ustanovenia uvedené v ods. (4) platia primerane aj pre zber komunálneho odpadu   z rodinných domov.

 

 

§ 7

Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád

 

 1. Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu je celoročne zabezpečovaný prostredníctvom 1100 litrových kontajnerov.

 

 1. Interval vývozov mimo sezóny (november – február) je jedenkrát mesačne. Interval vývozov v sezóne (marec – október) je dvakrát týždenne. Kontajnery sú v záhradkárskych osadách celoročne.

 

 1. Počet kontajnerov dohodne zástupca záhradkárskej osady (predseda alebo ním poverená osoba) so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

 1. V prípade rýchlejšieho napĺňania nádob v niektorých mesiacoch roka je možné zvýšiť frekvenciu vývozu na maximálne trikrát týždenne po dohode zástupcu záhradkárskej osady (predseda alebo ním poverená osoba) so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

 

§ 8

Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu od právnických osôb

a fyzických osôb podnikateľov (tzv. množstvový zber)

 

 1. Množstvový zber komunálneho odpadu je na území mesta Šaľa zavedený pre všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

 

 1. Merateľným ukazovateľom produkcie množstva komunálneho odpadu sú odvezené litre odpadu a počet vývozov za časové obdobie.

 

 1. Subjekty uplatňujúce množstvový zber komunálneho odpadu majú možnosť výberu
  z nasledovných druhov nádob:
  1. 110 resp. 120 litrová KUKA nádoba,
  2. 240 litrová nádoba,
  3. 1100 litrový kontajner.

 

 1. Požiadavku na druhy nádob, ich početnosť ako aj frekvenciu vývozov je potrebné zaslať na Mestský úrad v Šali najneskôr 10 dní pred požadovaným prvým vývozom.

 

 1. Požadovaný vývoz (veľkosť nádoby, frekvenciu vývozov) je možné v priebehu roka  meniť vždy k prvému dňu nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o zmene. Žiadosť sa podáva na Mestský úrad v Šali.

 

 1. Interval vývozov je individuálny, minimálne však jedenkrát za tri týždne, maximálne trikrát týždenne.

 

 1. Organizátori príležitostných podujatí si dohodnú zabezpečenie zberu odpadu so zodpovedným zamestnancom mesta.  Náklady na túto činnosť hradí organizátor podujatia. 

 

 

§ 9

Drobné stavebné odpady

 

 1. Dočasne zhromažďovať drobný stavebný odpad na verejnom priestranstve je možné výlučne so súhlasom a za podmienok stanovených Mestským úradom v Šali.

 

 1. Od 01. 07. 2016 sa v zmysle § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zavádza pre drobný stavebný odpad množstvový zber, to znamená, že celá produkcia drobného stavebného odpadu je spoplatnená podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 1. Drobný stavebný odpad sa odoberá od pôvodcov – obyvateľov mesta, na zbernom dvore na Ulici Fr. Kráľa. Dopravu odpadu na zberný dvor si zabezpečuje pôvodca tohto odpadu na vlastné náklady.

 

 1. Pôvodca drobného stavebného odpadu pri jeho dovezení na uvedený zberný dvor sa preukáže dokladom totožnosti. Potrebné údaje sa zaevidujú do evidenčného listu odpadu ako aj na vážny lístok za účelom evidencie odpadu a vyrubenia poplatku podľa váhy dovezeného drobného stavebného odpadu.

 

 

T R E T I A   Č A S Ť

 

NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM

 

§ 10

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 

 1. V meste je zavedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (tzv. zeleného odpadu) zo záhrad rodinných domov, záhradiek v záhradkárskych osadách, z parkov,  cintorínov a ostatnej verejnej zelene.

 

 1. Pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť na pozemkoch pôvodcov kompostovaním, sú v meste vytvorené podmienky zberu upravené týmto VZN.

 

 1. Termín začiatku a konca zberu (tzv. vegetačné obdobie) biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je každoročne určený mestom Šaľa a občania sú o tom informovaní v meste obvyklým spôsobom.

 

 

§ 11

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad rodinných domov

 

 1. Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad rodinných domov je zabezpečovaný vo vegetačnom období (§ 10, ods. 3 tohto VZN) jedenkrát týždenne. Vývoznými dňami sú:
  1. pre mestskú časť Veča – piatok: zber sa zabezpečuje od 15,00 hod.
  2. pre celé územie Šale – sobota: zber sa zabezpečuje od 8,00 hod.

 

 1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad je potrebné na odvoz upraviť tak, aby sa čo najviac zjednodušila manipulácia s ním:
  1. lístie, trávu, burinu, piliny, kôru, nepoužité produkty zo záhrad – umiestniť do vriec, košíkov alebo iných nádob (vyprázdnené nádoby budú vrátené ich majiteľom). Hmotnosť jednej nádoby nesmie presiahnuť 25 kg.
  2. konáre – postrihané a popílené na menšie (max. 1 m dlhé) kúsky a zviazané do zväzkov. Hmotnosť jedného zväzku nesmie presiahnuť 25 kg.

 

 1. Neupravený a neskoro vyložený biologicky rozložiteľný komunálny odpad nebude odvezený.

 

 1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad do doby zberu je potrebné preskladniť na  pozemku pôvodcu tak, aby nedochádzalo k jeho plesniveniu a hnitiu, resp. inému znehodnoteniu pre účely kompostovania.

 

 1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad vyložený v iných termínoch, ako tu uvedených, resp. jeho preskladňovanie na verejnom priestranstve do ďalšieho odvozu, sa považuje za založenie nelegálnej  skládky a môže byť sankcionované.

 

 1. Vianočné stromčeky z rodinných domov sa zbierajú pri prvom zbere biologicky rozložiteľného odpadu v príslušnom kalendárnom roku. Do doby zberu je tieto odpady potrebné preskladniť na vlastnom pozemku pôvodcov.

 

 

§ 12

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpad z verejnej zelene a zo sídlisk

 

 1. Zber a odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z údržby verejnej zelene zabezpečuje  zmluvný partner mesta, ktorý zabezpečuje údržbu zelene.

 

 1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene, pochádzajúci hlavne z predzáhradiek bytových domov, je potrebné ukladať vedľa stojísk kontajnerov tak, aby tento odpad neprekážal cyklickému vývozu zmesového komunálneho odpadu. Pre jeho úpravu platia primerane ustanovenia § 11 ods. 2 tohto VZN.

 

 1. Zber je zabezpečovaný vo vegetačnom období (§ 10, ods. 3 tohto VZN) jedenkrát týždenne, príp. môže byť zabezpečený mimoriadny zber na požiadanie zástupcu samosprávy bytového domu po dohode so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

 1. Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stojiskách kontajnerov na komunálny odpad.

 

 

§ 13

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád

 

 1. Zhromažďovanie, zber a preprava biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád sa zabezpečuje prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Veľkoobjemové kontajnery sa do záhradkárskych osád umiestňujú vo vegetačnom období podľa § 9 ods. 3 tohto VZN. 

 

 1. Interval vývozu je stanovený jedenkrát týždenne. Po dohode povereného zástupcu záhradkárov, resp. predsedu záhradkárskej osady a zodpovedného zamestnanca mesta je možné uskutočniť mimoriadny vývoz.

 

 1. Početnosť nádob a ich umiestnenie v záhradkárskej osade určí po dohode povereného zástupcu záhradkárov, resp. predsedu záhradkárskej osady, zodpovedný zamestnanec mesta.

 

 1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhradiek je potrebné do veľkoobjemových kontajnerov ukladať úsporne, t.j. konáre je potrebné strihať na menšie kúsky (max. veľkosť 1 m), aby sa zamedzilo predčasnému naplneniu nádob. Do nádob ukladať výlučne biologicky rozložiteľný odpad (tzv. zelený odpad).

 

 1. Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhradkárskej osady Čerešňový sad je odlišný kvôli absencii spoločných priestorov v areáli záhradkárskej osady na umiestnenie kontajnera a je realizovaný nasledovne:
  1. pre úpravu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho zber platia primerane ustanovenia  § 11 ods. 2 tohto VZN,
  2. biologicky rozložiteľný komunálny odpad je potrebné vo vývozný deň vyložiť pred záhradku tak, aby neprekážal prejazdu zberovej techniky,
  3. zberným dňom je každá sobota vo vegetačnom období, zber začína od 8,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š T V R T Á   Č A S Ť

 

NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KUCHYNSKÝM A REŠTAURAČNÝM ODPADOM OD PREVÁDZKOVATEĽOV KUCHÝŇ

 

§ 14

 

 1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady).

 

 1. Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň sa používajú kontajnery na zber a zbierajú sa spôsobom, ktoré  spĺňajú požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady                      č. 852/2004 o hygiene potravín. 

 

 1. Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečuje skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám, hlodavcom a iným živočíchom.

 

 1. Zberné nádoby na zber tohto odpadu umiestňuje prevádzkovateľ kuchyne v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

 

 1. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s týmto odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, uzatvára na tento účel zmluvu so subjektom, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom splňujúcim osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (súhlas na vykonávanie činnosti zberu, prepravy a spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou).

 

 

P I A T A   Č A S Ť

 

SPÔSOB A PODMIENKY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

 

§ 15

Zber elektroodpadov z domácností

 

 1. Elektroopady sa celoročne odovzdávajú na zbernom dvore pre nebezpečné odpady na Diakovskej 6 (smer Diakovce po ľavej strane) a na zbernom dvore na Ulici Fr. Kráľa. Prevádzkové hodiny a zbierané odpady sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.

 

 1. Dvakrát ročne, v čase jarného a jesenného upratovania, je možné  elektroodpady odovzdať aj do pristaveného vozidla určeného na ich zber. Pri odovzdávaní odpadov je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti preukazujúcim miesto bydliska (v meste Šaľa). Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj  druh a množstvo odovzdávaného odpadu sa zaznamenávajú do evidenčného listu  príslušného odpadu.

 

 1. Informácie ohľadom termínu konania jarného a jesenného upratovania a miesta pristavenia zberného vozidla sú zverejňované aktuálne každoročne, v meste obvyklým spôsobom.

 

 1. Elektroodpady sa zbierajú aj v rámci režimu spätného odberu elektroodpadu na predajných miestach elektrospotrebičov.

 

 

§ 16

Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papiera, plastov, skla, kovov)

 

 1. Na území mesta je  zavedený cyklický systém triedeného zberu komunálneho odpadu pre jeho nasledovné zložky:  
  1. papier a papierové obaly,
  2. sklo a sklené obaly,
  3. plasty a plastové obaly.

 

 1. Systém zberu zložiek komunálneho odpadu pre bytové domy (sídliská) je nasledovný: sklo, plasty a papier sa zbierajú oddelene do modifikovaných farebne alebo popisne odlíšených kontajnerov umiestnených na stanovištiach kontajnerov na zmesový komunálny odpad.

 

 1. Intervaly vývozov  kontajnerov na triedený zber sú nasledovné:
  1. sklo: jedenkrát za tri týždne,
  2. papier, plasty: jedenkrát týždenne, vývozným dňom je utorok.

 

 1. Systém zberu zložiek komunálneho odpadu pre rodinné domy je nasledovný: 
  1. sklo, papier, plasty – zbiera sa každá zložka osobitne do zberných vriec,
  2. interval vývozu je jedenkrát týždenne,
  3. vývozným dňom je utorok,
  4. vrecia s vytriedenými zložkami sa vykladajú pred rodinný dom najneskôr do          7,30 hod. ráno v utorok, príp. v pondelok večer,
  5. nové vrecia doručujú občanom v rodinných domoch zberoví zamestnanci pri zbere triedených zložiek.

 

 1. Kovy sa zbierajú donáškovým spôsobom na zberných dvoroch a vo výkupni druhotných surovín. Prevádzkové hodiny a zbierané odpady sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.  

 

 1. V prípade väčšieho množstva vytriedených zložiek (napr. pri kúpe a vybalení nábytku a pod.) je možné ich doviesť na zberný dvor, resp. do výkupne druhotných surovín. 

 

 

§ 17

Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií

 

 1. Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie (ďalej len batérie) môžu občania mesta bezplatne odovzdať na zbernom dvore pre nebezpečné odpady na Diakovskej ceste č. 6. Prevádzkové hodiny zberového dvora sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN.
 2. Dvakrát ročne, v čase jarného a jesenného upratovania, je možné  batérie odovzdať aj do pristaveného vozidla určeného na ich zber v zmysle § 24 tohto VZN.

 

 1. Zber batérií  je pre obyvateľov mesta – fyzické osoby, bezplatný. Pri ich odovzdávaní je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti preukazujúcim miesto bydliska (v meste Šaľa). Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj druh a množstvo odovzdávaných batérií sa zaznamenávajú do evidenčného listu  príslušného odpadu.

 

 1. Malé tužkové batérie a iné monočlánky je možné odovzdať do zberných nádob vo vybraných predajniach v meste.

 

 

§ 18

Zber veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

 

Veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami sa odovzdávajú do   zberných nádob v lekárňach mesta.

 

 

§ 19

Zber jedlých olejov a tukov

 

 1. Jedlé oleje a tuky sa zbierajú:
  1. na čerpacej stanici Slovnaft na Nitrianskej ulici,  
  2. na zbernom dvore na ulici Fr. Kráľa,
  3. na zbernom dvore pre nebezpečné odpady na Diakovskej 6,
  4. do zberného vozidla v čase jarného a jesenného upratovania.

 

 1. Jedlé oleje a tuky z domácností môžu byť zmiešané v jednej nádobe.

 

 1. Uzavreté zberné nádoby (napr. PET fľaše s rôznym objemom) sa na čerpacej stanici  vkladajú do označeného kontajnera.

 

 1. Zber olejov a tukov na zberných dvoroch a do zberného vozidla usmerní obsluhujúci personál.

 

 

§ 20

Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivín

 

 1. Objemné odpady sa odovzdávajú v zberných dvoroch pre ostatné zložky komunálneho odpadu na Dolnej 5 a na Ulici Fr. Kráľa. Odpady do zberných dvorov je potrebné doviesť na vlastné náklady.

 

 1. Objemné odpady sa zbierajú aj v čase jarného a jesenného upratovania v zmysle § 24 tohto VZN.

 

 1. Odpady s obsahom škodlivín  sa odovzdávajú celoročne v zbernom dvore pre nebezpečné odpady na Diakovskej 6.

 

 1. Dvakrát ročne, v čase jarného a jesenného upratovania, je možné odpady s obsahom škodlivín odovzdať aj do pristaveného vozidla určeného na ich zber v zmysle § 24 tohto VZN.

 

 1. Pri odovzdávaní odpadov s obsahom škodlivín je potrebné tieto odovzdávať v pôvodných obaloch, v uzavretých nádobách. Odpady neznámeho druhu a pôvodu a neoznačené pôvodnou etiketou sa nepreberú. Pre určenie druhu neznámeho odpadu je potrebné zabezpečiť si rozbor odpadu na vlastné náklady pôvodcu.

 

 1. Zber objemného odpadu aj odpadu s obsahom škodlivín v zariadeniach uvedených
  v ods. (1) až (4) je pre obyvateľov mesta – fyzické osoby, bezplatný. Pri odovzdávaní odpadov je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti preukazujúcim miesto bydliska osoby odovzdávajúcej odpad (v meste Šaľa). Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu sa zaznamenávajú do evidenčného listu  príslušného odpadu.

 

 

§ 21

Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu

 

 1. Lokality s nezákonne umiestneným odpadom sa nahlasujú písomne na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, alebo na mesto Šaľa:
 1. zaslaním písomného oznámenia,
 2. prostredníctvom facebookovej stránky mesta: https://www.facebook.com/mestoSala,
 3. prostredníctvom webovej stránky mesta: http://sala.sk/podnet-pre-primatora,
 4. osobne na referáte životného prostredia MsÚ Šaľa.

 

 1. V oznámení je potrebné uviesť čo najpresnejšiu lokalizáciu nezákonne umiestneného odpadu, odhadované množstvo a druhy odpadov nachádzajúce sa na nelegálnej skládke, prípadne fotodokumentáciu odpadu. V záujme spresnenia lokalizácie je dobré uviesť aj kontakt na nahlasovateľa.

 

 

§ 22

Zber starého šatstva, obuvi a textilného odpadu

 

 1. Staré šatstvo, obuv a určený textilný odpad sa zbiera do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených na území mesta.

 

 1. Do špeciálnych kontajnerov na zber šatstva je možné vkladať:
 1. len čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, deky, posteľná bielizeň),
 2. obuv (obuv iba v pároch, nezničené),
 3. doplnky k oblečeniu (čiapky, šále, rukavice a pod.),
 4. hračky.

 

 1. Do špeciálnych kontajnerov na zber šatstva nie je možné vkladať:
 1. kusy látok, nite,
 2. poškodené, znečistené alebo zatuchnuté oblečenie,
 3. zničenú obuv  alebo obuv, ktorá nie je v pároch,
 4. koberce, vankúše, paplóny, matrace, závesy, záclony a pod.,
 5. iné odpady.

 

 1. Do kontajnerov na zber starého šatstva sa môže odkladať staré šatstvo, obuv a iný zbieraný textilný odpad uvedený v ods. 2, zabalený a zviazaný do plastových vriec, resp. iných obalov.

 

 1. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý vykonáva aj ich údržbu a vyprázdňovanie.

 

 1. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je jedenkrát týždenne. Naplnenosť sleduje zmluvný partner mesta.

 

 

§ 23

 Zberné dvory na oddelené zložky komunálneho odpadu

 

 1. Zberné dvory slúžia na odovzdávanie oddelených zložiek komunálneho odpadu  pochádzajúceho od fyzických osôb – obyvateľov mesta Šaľa.

 

 1. V meste sú v prevádzke tri zberné dvory:
 1. zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu a na zber elektroodpadu z domácností na Ulici Fr. Kráľa vo Veči,
 2. zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu na  Dolnej č. 5 v Šali,
 3. zberný dvor na zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými vlastnosťami a na zber elektroodpadov na Diakovskej ceste 6 v Šali.

 

 1. Druhy odpadov zbieraných v jednotlivých zberných dvoroch a prevádzkové hodiny sú uvedené v prílohe č. 2.

 

 1. Množstvo odpadov, dovezené na zberné dvory jednou fyzickou osobou – obyvateľom mesta Šaľa, je obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť v jednej domácnosti.

 

 1. Pri odovzdávaní odpadov v zberných dvoroch sa obyvatelia mesta preukazujú dokladom preukazujúcim miesto bydliska v meste Šaľa. Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu zaznamená obsluha zberných dvorov do evidenčného listu  príslušného odpadu.

 

 1. Mesto má uzavretú zmluvu o preberaní zložiek komunálneho odpadu aj so Zbernými surovinami, a.s. Žilina. Zberňa sa nachádza na ulici Fr. Kráľa, prevádzkové hodiny sú uvedené v prílohe č. 2 tohto VZN. Vykupovanými komoditami sú papier a kovy. Zber sa riadi platným prevádzkovým poriadkom zberne.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Zber a preprava objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov

s obsahom škodlivín (jarné a jesenné upratovanie)

 

 1. Mesto zabezpečuje dvakrát ročne a to na jar a na jeseň, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín. Pre potreby tohto VZN sa tento zber nazýva jarné a jesenné upratovanie.

 

 1. Termíny a spôsob zabezpečenia jarného a jesenného upratovania sa každoročne  aktualizuje a občania sú o tom informovaní v meste obvyklým spôsobom.

 

 1. V čase jarného a jesenného upratovania sú v meste rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú po naplnení vyvážané priebežne a počas trvania upratovania vrátené na určené miesto.

 

 1. Do veľkoobjemových kontajnerov uvedených v ods. 3 nie je možné ukladať drobný stavebný odpad ani iný stavebný odpad. Nakladanie s drobným stavebným odpadom sa riadi ustanoveniami § 9 tohto VZN.

 

 1. Zber oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín sa (okrem donáškového zberu na zberovom dvore pre nebezpečné odpady) realizuje v čase termínov jarného a jesenného upratovania prostredníctvom zberného vozidla zmluvného partnera mesta. Pre neznáme odpady platia ustanovenia § 20 ods. 5 tohto VZN.

 

 1. Miesto a čas pristavenia zberného vozidla je každoročne aktualizovaný a je zosúladený s termínmi rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov. Zber je zabezpečovaný obyčajne v piatok v poobedňajších hodinách osobitne v Šali a osobitne v mestskej časti Veča.

 

 1. Pri odovzdávaní oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín do zberného vozidla sa občan mesta preukazuje dokladom preukazujúcim miesto bydliska v meste Šaľa. Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu sa zaznamenajú do evidenčného listu  príslušného odpadu.

 

 

§ 25

Dôvody nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady

 

Dôvodom nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady je preukázanie a splnenie podmienky vyplývajúcej z § 81 ods. 21 písm. d) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnosti je výška poplatku za komunálne odpady na obyvateľa a deň 0,754 eur/deň, čo je 68,86 %
zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

 

 

 

 

 

 

 

Š I E S T A   Č A S Ť

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

§ 26

Spoločné ustanovenia

 

 1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti pôvodcov vyplývajúce z platného zákona o odpadoch ako ani povinnosti pôvodcov odpadov iných ako komunálne odpady.

 

 1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia a poverení zamestnanci mesta.

 

 1. Nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN,  môže byť sankcionované v zmysle platného zákona o odpadoch.

 

 

§ 27

Záverečné a zrušovacie ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2013 zo dňa 18. apríla 2013  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa.

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

a drobným stavebným odpadom

 

 

 

Subjekty, ktoré majú s mestom Šaľa zmluvy na činnosti

pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

 

 1. Waste transport, a.s. Bratislava, Kukuričná 8, Bratislava zabezpečuje:
  1. zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu,
  2. zber, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu,
  3. zber veľkorozmerného a objemného odpadu,
  4. jarné a jesenné upratovanie,
  5. zber, odvoz, triedenie a zhodnotenie zložiek komunálneho odpadu,
  6. prevádzku zberných dvorov vrátane zberu drobného stavebného odpadu,
  7. uloženie komunálneho odpadu na skládke.

 

 1. SPEKO Šaľa, s.r.o., Diakovská cesta 9, Šaľa zabezpečuje:
  1. zber, prepravu a zhodnotenie, resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov v zbernom dvore v sídle spoločnosti,
  2. pristavenie zberného vozidla v čase jarného a jesenného upratovania a zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu.

 

 1. IMK – Ing. Ivan Kováč zabezpečuje:
  1. zber a vývoz odpadu z malých smetných nádob,
  2. čistenie komunikácií.

 

 1. Zberné suroviny, a.s. Žilina, Kragujevská 3, 010 01 Žilina – zabezpečuje výkup
  a zhodnotenie druhotných surovín – zložiek komunálneho odpadu a to papiera a kovov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

a drobným stavebným odpadom

 

 

 

Zariadenia pre zber a nakladanie s komunálnymi odpadmi                     

na území mesta

 

 

 1. Zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu a na zber elektroodpadov         z domácností
  1. prevádzkovateľ: Waste transport, a.s. Bratislava, stredisko Šaľa, Dolná č. 5,                 zberný dvor: 0905 431 788, vedúci strediska: 0911 652 644.
  2. sídlo:  Ulica Fr. Kráľa pri kotolni
  3. prevádzková doba:  PO, ST, PI: 8,00 – 17,00 hod.

                                          SO:             8,00 – 14,00 hod.

   d)   zbierané odpady:

 • 20 01 01  – papier a papierové obaly a obaly z lepenky
 • 20 01 11 – textílie (napr. koberce, nie staré šatstvo, to sa zbiera prostredníctvom špeciálnych kontajnerov)
 • 20 01 39 – plasty a plastové obaly
 • 20 01 02 – sklo a sklené obaly neznečistené nebezpečnými látkami
 • 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • 20 01 25 – jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách
 • 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (staré televízory, monitory a pod.)
 • 20 01 36 – stará elektronika z domácností bez nebezpečných vlastností
 • 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlór fluórované uhľovodíky (staré chladničky a mrazničky a pod.)
 • 20 01 38 – drevený odpad
 • 20 03 07 – objemné odpady (napr. staré sedačky, starý nábytok, matrace a pod.)
 • 20 03 08 – drobný stavebný odpad

 

 

 1. Zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu
 1. prevádzkovateľ: Waste transport, a.s. Bratislava, stredisko Šaľa, Dolná č. 5,                 vedúci strediska: 0911 652 644.
 2. sídlo:  Dolná 5, Šaľa
 3. prevádzková doba: PO – PI:  8,00 – 15,30 hod.

                                           SO:          8,00 – 14,00 hod.

 1. zbierané odpady:
 • 20 01 01 – papier a papierové obaly a obaly z lepenky
 • 20 01 11 textílie (napr. koberce,  čalúnenie, a pod. ! nie staré šatstvo, to sa zbiera prostredníctvom špeciálnych kontajnerov!)
 • 20 01 39 – plasty a plastové obaly
 • 20 01 02 – sklo a sklené obaly neznečistené nebezpečnými látkami
 • 20 01 38 – drevený odpad
 • 20 03 07 – objemné odpady (napr. staré sedačky, starý nábytok, matrace a pod.)

 

 1. Zberový dvor pre nebezpečné zložky komunálnych odpadov  
 1. prevádzkovateľ: SPEKO Šaľa, s.r.o., tel. č. 031/7716910
 2. sídlo: Diakovská cesta 6, Šaľa,
 3. prevádzková doba:  PO, ST, PI: 7,30 – 14,30 hod.
 4. zbierané odpady:
 • 20 01 13 – rozpúšťadlá
 • 20 01 14 – kyseliny
 • 20 01 15 – zásady
 • 20 01 17 – fotochemické látky
 • 20 01 19 – pesticídy
 • 20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlór fluórované uhľovodíky (staré chladničky a mrazničky a pod.)
 • 20 01 26 – odpadové  oleje a tuky s nebezpečnými vlastnosťami
 • 20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
 • 20 01 33 – batérie a akumulátory 
 • 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (staré televízory, monitory a pod.)
 • 20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky
 • 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

 

 

 1. Výkupňa druhotných surovín
 1. prevádzkovateľ: Zberné suroviny, a.s. Žilina, Kragujevská 3, 010 01 Žilina,  závod 09 Galanta, tel. 031/7802071, riaditeľ závodu: 0903 239 126
 2. sídlo: Ulica Fr. Kráľa, Šaľa - Veča
 3. prevádzková doba:  PO, ST, ŠT, PI: 7,00 – 15,30 hod. (utorok voľný deň)

                                                  SO:                    7,00 – 13,00 hod.

 1. zbierané odpady:
 • 20 01 01 – papier a papierové obaly a obaly z lepenky
 • 20 01 40 – kovy a kovové obaly neznečistené nebezpečnými látkami