Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 07.09.2016 - 14:58  //  aktualizácia: 07.06.2017 - 14:38  //  zobrazené: 1677

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015 a v znení Všeob

číslo: 08/2016  |  dátum schválenia: 22.09.2016  |  dátum účinnosti: 15.10.2016  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4      písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 8/2016,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014

o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015

a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2016

 

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015
a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2016 sa mení a dopĺňa takto:

 

Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

§ 8a

Suma úhrady za sociálnu službu nízkoprahového denného centra

 

  1. Denná suma úhrady za sociálnu službu nízkoprahového denného centra (ďalej len „NDC“) je určená ako súčet súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností a jednotlivých ďalších činností.

     

  2. Úhrada za jednotlivé činnosti NDC je:

 

2. Úhrada za jednotlivé činnosti NDC

v euro

2.1.1.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.2.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

bezplatne

 

bezplatne

  1. utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej zákl. osob. hygieny

bezplatne

2.3. ďalšie činnosti spolu

bezplatne

Suma úhrady za činnosti NDC

bezplatne

 

3. Prijímateľ úhradu za sociálnu službu poskytnutú NDC neplatí, sociálna služba je poskytovaná bezplatne.