Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.04.2020 - 14:53  //  aktualizácia: 29.04.2020 - 14:55  //  zobrazené: 237

Návrh VZN č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa

N Á V R H

všeobecne záväzného nariadenia

mesta Šaľa

 

k pripomienkovaniu

 

 

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta  Šaľa

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 29. 04. 2020

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 29. 04. 2020

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 10. 05. 2020

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 11. 05. 2020

Prílohy