Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.05.2019 - 12:06  //  aktualizácia: 09.05.2019 - 12:07  //  zobrazené: 346

Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu

Mesto Šaľa podľa  § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu”

navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03.

 

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/napojenie-prevadzky-cpavok-4-na-zariadenie-na-produkciu-argonu

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 10 dní od zverejnenia tohoto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   Primátor